​Unapređenje postojećeg integriranog preddiplomskog i diplomskog studijskog programa Medicina


Naziv projekta:
Unapređenje postojećeg integriranog preddiplomskog i diplomskog studijskog programa Medicina
Program i kodni broj projekta: Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, UP.03.1.1.03.0050
WEBwww.hko-medicina.com

Kratak opis projekta:
Sustav visokog obrazovanja RH često je obilježen problemima rigidnosti na prilagodbu potrebama trenutnog i budućeg tržišta rada, neadekvatnosti stručnih znanja, kompetencija, a posljedično i kvalifikacija s traženim zanimanjima, kompetencijama i kvalifikacijama od strane poslodavca te problemom neujednačenosti u kvaliteti između sličnih ili identičnih studijskih programa. S obzirom na navedene probleme povezane s trenutnim stanjem sustava visokog obrazovanja, Medicinski fakultet u Splitu u partnerstvu s medicinskim fakultetima u Zagrebu, Osijeku i Rijeci, pristupa izradi ujednačenih standarda zanimanja, kvalifikacija i ishoda učenja integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicina, pritom vodeći računa o nužnoj fleksibilnosti i potrebama sadašnjeg i budućeg tržišta rada.

Ciljevi projekta:
Unaprjeđenje postojećeg integriranog preddiplomskog i diplomskog studijskog programa Medicina u okviru HKO-a, osiguranjem kvalitete i jačanjem kompetencija osoblja doprinosi ispunjenju međusobno povezanih ciljeva Strategije Europa 2020. S obzirom da povećanje razine obrazovanja povećava zapošljivost, ovaj projekt doprinosi ispunjenju ciljeva: 1. 75% populacije u dobi između 20-64 god. treba biti zaposleno i 2. najmanje 40% mlađe generacije trebalo bi završiti tercijarni stupanj  obrazovanja. Projekt doprinosi prioritetima Pametan i Uključiv rast kroz povećanje nastavničkih kompetencija, mogućnosti zapošljavanja studenata i stvaranje novih relevantnih vještina. Projekt je u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja, standardima koji se odnose na učenje, poučavanje i vrednovanje koji su usmjereni na studenta i standardima koji se odnose na nastavno osoblje. Također, od nacionalnih strateških dokumenata, potrebno je istaknuti povezanost projekta sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije, poglavlja Visoko obrazovanje i ciljeva:
1. unaprjeđenja studijskih programa dosljednom provedbom postavki bolonjske reforme i redefiniranjem kompetencija koje se stječu,
2. ustroja kvalitetnog binarnog sustava obrazovanja usklađenog s nacionalnim potrebama i načelom učinkovitog upravljanja visokim učilištima i
3. osiguranja kvalitetne kadrovske strukture visokih učilišta kao osnovu za unapređenje kvalitete visokog obrazovanja.
 
Projektnim aktivnostima obuhvaćena su 72 člana nastavnog i 9 članova nenastavnog osoblja. Iskustvo u provedbi ovakvog projekta dugoročno će doprinijeti osnaživanju sposobnosti, znanja i obogaćivanja iskustava te povećanju zainteresiranosti  nastavnog i nenastavnog osoblja za unaprjeđenje relevantnosti nastavne djelatnosti medicinskih fakulteta primjenom HKO-a.
PDF

Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 3.993.294,55
Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 3.993.294,55 HRK (100 %)
Razdoblje provedbe projekta: 22.3.2019 – 22.3.2022 (36 mjeseci)

Nositelj projekta: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
Projektni partneri:
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Sveučilište u Osijeku, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Kontakt osobe za više informacija:
doc. dr. sc. Joško Božić – voditelj 
Kontakt: josko.bozic@mefst.hr

Andrea Buzov, mag.oec – projektna administratorica
Kontakt: andrea.buzov@mefst.hr

Relevantni linkovi:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta. Ispiši stranicu