Program potpora za mlade znanstvenike

Program potpora za mlade znanstvenike


Rok prijave je do 28. veljače 2022. g.
Temeljem odluke Fakultetskog vijeća donesene na 12. redovitoj sjednici dana 28. listopada 2021., dekan Fakulteta objavljuje
 
P O Z I V
za prijave u Programu potpore za mlade znanstvenike
 
Program potpore za mlade znanstvenike (dalje: Program) Medicinskog fakulteta u Splitu (dalje: Fakultet) osmišljen je u svrhu promicanja i daljnjeg jačanja potpore mladim znanstvenicima Fakulteta s ciljem njihova povezivanja i afirmacije u međunarodnim znanstvenim krugovima.
Fakultet će dodijeliti 5 istraživačkih potpora.
 
UVJETI PRIJAVE
Prijaviti se mogu doktorandi i postdoktorandi, zaposlenici Fakulteta koji ne ispunjavaju uvjete za druge programe i oblike potpore (npr. Programsko financiranje znanosti, Uspostavni projekti HRZZ-a i sl.) budući da još nisu izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.
 
IZNOS POTPORE
Pojedinačni iznos potpore je 20.000,00 kn.
Predviđeno vrijeme trajanja projekata prijavljenih na Program je 2 godine.  
Sredstva potpore su namjenska te se mogu koristiti isključivo u svrhu znanstvenih istraživanja, u skladu s pravilima Programskog financiranja znanosti, i u okviru sljedećih kategorija:
 1. Specifični troškovi znanstveno-istraživačkog rada
 2. Diseminacija rezultata istraživanja
 3. Nabavka knjiga i časopisa i pretplate na stručne i znanstvene online baze podataka
 4. Mobilnost istraživača
Sve aktivnosti financirane sredstvima Programa (uključujući i nabavku kemikalija, laboratorijskog potrošnog materijala) moraju biti u skladu sa strateškim istraživačkim prioritetima "Strategije znanstvenog razvoja Medicinskog fakulteta u Splitu za razdoblje 2021. - 2027.".
 
POSTUPAK PRIJAVE
Za prijavu na Program potrebno je dostaviti ispunjene obrasce - Obrazac projektne prijave (tablica 1) i Popis prethodnih postignuća prijavitelja (tablica 2) :

Obrazac projektne prijave (tablica 1) sadrži osnovne informacije o predloženom istraživanju te planiranim troškovima za potrebe provedbe:
 • ime i prezime prijavitelja,
 • zvanje, ustanova zaposlenja, kontakt,
 • znanstveno područje/polje/grana,
 • naziv projekta,
 • akronim projekta,
 • trajanje projekta,
 • popis suradnika na projektu,
 • sažetak (do 500 riječi),
 • opis predloženog istraživanja,
 • hipoteza, ciljevi i metodologija,
 • vremenski plan i aktivnosti,
 • financijski plan,
 • usklađenost projekta.
Popis prethodnih postignuća prijavitelja (tablica 2) sadrži:
 • popis znanstvenih članaka* objavljenih u časopisima indeksiranim u bazi WoS Core Collection, s čimbenikom odjeka (IF),
 • popis znanstvenih članaka objavljenih u časopisima koje indeksiraju ostale relevantne baze (Scopus, i dr.),
 • popis aktivnih sudjelovanja na kongresima uz opis vrste izlaganja (poster/usmeno izlaganje) te naznaku je li kongres domaći ili međunarodni,
 • popis boravaka u inozemnim znanstvenim institucijama u trajanju duljem od 15 dana u zadnjih 5 godina,
 • znanstvene nagrade i priznanja.
*afilijacija prijavitelja u članku koji se boduje mora biti MEFST - Poveznica na upute o Nazivu afilijacija (objava znanstvenog rada).
 
 
POSTUPAK VREDNOVANJA
Vrednovanje projektnih prijedloga provodi se putem Panela za vrednovanje sastavljen od vanjskih, nezavisnih znanstvenika eksperata, koji za potrebe obavljanja postupka evaluacije potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti informacija za vrednovatelje projektnih prijedloga Programa.
Vrednovanje se vrši prema evaluacijskom obrascu objavljenom uz dokumentaciju za podnošenje prijave na Poziv.
 
OBVEZE VODITELJA PROJEKTA
Voditelj projekta dužan je u roku od 30 dana od završetka projektnog razdoblja poslati Financijsko izvješće o utrošenim sredstvima Službi za znanost, poslijediplomske studije i trajnu medicinsku izobrazbu (uzz@mefst.hr). Ukoliko ga voditelj ne pošalje ili ono u znatnoj mjeri odstupa od financijskog plana, voditelju projekta će se uskratiti mogućnost prijave novog projekta.
 
ROK ZA PRIJAVE
Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Fakulteta i otvoren je do 28. veljače 2022.g.

OBRASCI:
Obrazac projektne prijave (tablica 1)
Popis prethodnih postignuća prijavitelja (tablica 2)
Evaluacijski obrazac
Izjava evaluatora o nepristranosti


DEKAN
prof. dr. sc. Ante Tonkić  Ispiši stranicu