Izbor u znanstveno-nastavna zvanja

PREZENTACIJA ►  Znanstveno napredovanje (Biomedicina i zdravstvo)
 

Sadržaji objavljeni u znanstvenim časopisima sredstvo su formalne komunikacije među znanstvenicima, a vrednovanje tih sadržaja važno je za mjerenje doprinosa pojedinog autora razvoju same znanosti, što omogućuje njegovo znanstveno napredovanje te procjenu produktivnosti i utjecajnosti znanstvene ustanove pri kojoj je zaposlen. Opće je prihvaćeno načelo da nemaju svi sadržaji, niti svi časopisi u kojima se ti sadržaji objavljuju, jednaku vrijednost. Stoga su osmišljene procedure za objektivno vrednovanje radova i časopisa, a temelje se na citiranosti radova i na rangiranju kvalitete časopisa u kojima su radovi objavljeni. Svjetske bibliografske i citatne baze podataka neprestano osmišljavaju nove indikatore na području mjerenja znanstvene produktivnosti i utjecajnosti, a akademske knjižnice izdaju POTVRDE s ključnim indikatorima, neophodne u postupku izbora u znanstvena zvanja te u  znanstveno-nastavna i suradnička zvanja

 

Izrada znanstvenih profila u mrežnom okružju 

Hrvatski znanstvenici pozvani su urediti profile u bazi CROSBI (Croatian Scientific Bibliography) i tu navesti sve publikacije kojima su oni autori te naziv ustanove ili više ustanova na kojima su zaposleni kao nastavnici i istraživači.  Time se dobiva javno dostupan uvid u znanstvenu produkciju pojedinaca i ustanova u hrvatskoj akademskoj zajednici. CROSBI je povezan sa svjetskim bibliografskim bazama i od njih preuzima podatke o indeksiranosti časopisa u kojima su radovi objavljeni i o citiranosti radova. Uputno je da svaki znanstvenik provjeri ažurnost podataka povezanih uz njegov matični broj znanstvenika (MBZ) putem mrežne stranice CRORIS (Croatian Research Information System). Svaki znanstvenik kojemu je dodijeljen MBZ auotmatski ima otvoren profil u bazi CROSBI i može ga uređivati. MBZ se dodjeljuje na zahtjev znanstvenika.

Preporuka je i da svaki znanstvenik izradi profile u međunarodnim bazama ORCID i PUBLONS. Na taj se način olakšava bibliografskim i citatnim bazama da sve njegove publikacije ispravno pridruže njegovom identitetu i ustanovama na kojima je zaposlen. 
 


Utjecajnost časopisa - zastupljenost u bibliografskim bazama podataka i citiranost

Prije objave rada uputno je provjeriti indeksiranost časopisa u bazama WOSScopus ili Medline te indikator utjecajnosti časopisa u Journal Citation Reports JCR ili Scientific Journal Rankings SJR. Indikatori se računaju za svaku godinu a temelje se na omjeru broja citiranja radova iz časopisa i ukupnog broja objavljenih radova u tom časopisu. U izviješću JCR pokazatelj je Impact Factor (IF), dok izviješće SJR koristi SJR indikator. Časopisi se rangiraju prema vrijednosti indikatora te razvrstavaju u kvartile (Q1-Q4), gdje su u kvartilu Q1 uvršteni časopisi s najvećim utjecajem. Ukoliko časopis nije indeksiran u bazama WOS ili SCOPUS, ali je zastupljen u bazi MEDLINE, smatra se da pripada kvartilu Q4. Informacije koje su vidljive na web stranicama časopisa, a odnose se na pokazetlj njegove utjecajnosti, ne moraju biti točne, pa je preporučljivo obratiti se osoblju knjižnice radi provjere. Za radove u časopisima koji u godini objave nisu indeksirani u navedenim bazama ne mogu se izdavati potvrde potrebne za napredovanje u zvanju i stjecanje akademskih titula. Za doktorande prilikom prijave teme uzima se u obzir samo rad u časopisu koji je zastupljen u bazi WOS i čiji je čimbenik odjeka prikazan u izviješću JCR.

Znanstveni rad na području biomedicine i zdravstva

Za znanstvenike na području biomedicine važno je da rad ponude časopisu uvrštenom (indeksiranom) u baze podataka Web of ScienceScopus ili Medline. Radovi objavljeni u časopisima razlikuju se prema dužini, obveznoj strukturi i svrsi pisanja. Prema  Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja pod pojmom »znanstveni rad« za područje biomedicine i zdravstva smatra se:

  • izvorni ili pregledni znanstveni članak objavljen ili prihvaćen za objavljivanje u znanstvenom časopisu s međunarodnom recenzijom
  • kratko priopćenje ili prikaz slučaja ako je objavljen u časopisu s međunarodnom recenzijom koji se nalazi u prvom (Q1) ili drugom (Q2) kvartilu.  

Autorom znanstvenog rada smatra se osoba čije je ime izričito navedeno uz naslov rada. Iznimno, u slučaju kolaboracijskih radova, kada je uz naslov naveden samo naziv kolaboracije (projektne grupe) ili samo prvi autor kao predstavnik kolaboracije, autorima se mogu smatrati svi pripadnici kolaboracije čija su imena navedena na izdvojenom mjestu u radu.

 

Ispiši stranicu