Biomedicina - polja i grane


 

3.01. TEMELJNE MEDICINSKE ZNANOSTI

3.01.01 anatomija

3.01.02 citologija, histologija i embriologija

3.01.03 farmakologija

3.01.04 fiziologija čovjeka

3.01.05 genetika, genomika i proteomika čovjeka

3.01.06 imunologija

3.01.07 povijest medicine i biomedicinskih znanosti

3.01.08 neuroznanost

3.01.09 medicinska biokemija

3.02. KLINIČKE MEDICINSKE ZNANOSTI

3.02.01 anesteziologija i reanimatologija

3.02.02 dermatovenerologija

3.02.03 fizikalna medicina i rehabilitacija

3.02.04 gerijatrija

3.02.05 ginekologija i opstetricija

3.02.06 hitna medicina

3.02.07 infektologija

3.02.08 intenzivna medicina

3.02.09 interna medicina

3.02.10 kirurgija

3.02.11 klinička biokemija

3.02.12 klinička citologija

3.02.13 klinička farmakologija s toksikologijom

3.02.14 klinička imunologija

3.02.15 medicinska etika

3.02.16 medicinska mikrobiologija

3.02.17 nuklearna medicina

3.02.18 oftalmologija

3.02.19 onkologija

3.02.20 ortopedija

3.02.21 otorinolaringologija

3.02.22 patofiziologija

3.02.23 patologija

3.02.24 pedijatrija

3.02.25 radiologija

3.02.26 radioterapija i onkologija

3.02.27 sudska medicina

3.02.28 urologija

3.02.29 psihijatrija

3.02.30 neurologija

3.02.31 sestrinstvo

3.03. JAVNO ZDRAVSTVO I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

3.03.01 epidemiologija

3.03.02 javno zdravstvo

3.03.03 medicina rada i športa

3.03.04 obiteljska medicina

3.03.05 socijalna medicina

3.03.06 zdravstvena ekologija

3.04. VETERINARSKA MEDICINA        

3.04.01 temeljne i pretkliničke veterinarske znanosti

3.04.02 veterinarske kliničke znanosti

3.04.03 veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane

3.04.04 animalna proizvodnja i biotehnologija

3.05. DENTALNA MEDICINA          

3.05.01 dječja i preventivna dentalna medicina

3.05.02 endodoncija i restaurativna dentalna medicina

3.05.03 morfologija stomatognatnog sustava

3.05.04 oralna kirurgija

3.05.05 oralna medicina

3.05.06 ortodoncija

3.05.07 parodontologija

3.05.08 protetika dentalne medicine

3.06. FARMACIJA

3.06.01 farmacija

3.06.02 medicinska biokemija

 

Ispiši stranicu