Nastavni plan i program

DENTALNA MEDICINA
Kratka povijest Studija

Godine 1945. godine u Splitu se osniva Državna viša zubarska škola, koja 1961. godine postaje Viša stomatološka škola, koja kao takva egzistira do početka 70-tih godina. No tek 13. ožujka 2007. Studij stomatologije Medicinskog fakulteta u Splitu dobio je dopusnicu za provođenje nastavnog plana i programa. Osnovna nastavna baza Studija dentalne medicine ponajprije je Medicinski fakultet u Splitu i KBC Split, a za specijalističke predmete kliničke dentalne medicine Dentalnomedicinska poliknika Split Županije splitsko-dalmatinske.

Zakonska osnova Studija
Načela i Plan integriranog šestogodišnjeg studija Dentalne medicine proistječu iz odredbi Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija koji je Hrvatski sabor donio 2009. (Narodne novine br. 124/09). Konkretno se primjenjuju preporuke iz stavka 3 članka 32. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija RH, kako slijedi:

Osposobljavanjem doktora dentalne medicine osoba stječe sljedeća znanja i vještine:
a) odgovarajuće poznavanje znanosti na kojima se temelji dentalna medicina i dobro razumijevanje znanstvenih metoda, uključujući i načela bioloških funkcija i ocjenjivanja znanstveno utvrđenih činjenica i analizu podataka,
b) odgovarajuće poznavanje građe, fiziologije i ponašanja zdrave i bolesne osobe, kao i utjecaja prirodnog i društvenog okruženja na zdravstveno stanje čovjeka u mjeri u kojoj ti čimbenici utječu na dentalnu medicinu
c) dovoljno razumijevanje građe, funkcije zubi, usne šupljine, čeljusti i povezanih tkiva, kako zdravih tako i bolesnih i njihovog odnosa s općim zdravstvenim stanjem i fizičkom i socijalnom dobrobiti pacijenta,
d) odgovarajuće poznavanje kliničkih disciplina i metoda koje daje doktorima dentalne medicine jasnu sliku o anomalijama, ozljedama i bolestima zubi, usne šupljine, čeljusti i povezanih tkiva, o preventivi, dijagnostici i terapeutskoj dentalnoj medicini,
e) odgovarajuće iskustvo pod primjerenim nadzorom.
Doktor dentalne medicine kvalificiran je za djelatnosti koje uključuju prevenciju, dijagnostiku i liječenje anomalija i bolesti zubi, usne šupljine i povezanih tkiva.
Znanje i vještine
Odabir oblika nastave zasniva se na poštivanju bolonjskih pravila i shvaćanju edukacije u dentalnoj medicini kao izvora: a) znanja, b) vještina, c) stavova, koji se kompletiraju i objedinjuju u kliničkim rotacijama.
Znanje i vještine stječu se postupno tijekom studija, kao i do sada vertikalizacijom predmeta usko vezanih za specijalističku struku u dentalnj medicini da bi se naposljetku kroz isključivi klinički rad (vježbe) u području specijaličkih disciplina i kliničke dentalne medicine u šestoj godini studija implementirale u navedenu godinu studija, čime bi se  studentu omogućio samostalan klinički rad uz primjeren nadzor.
Znanje se stječe usvajanjem znanja iz područja prirodnih znanosti, medicinsko-bioloških znanosti, znanja iz područja opće medicine, te svih znanja izravno povezanih s dentalnom medicinom.
Vještine se stječu učenjem kliničkih vještina i studiranjem kliničke dentalne medicine.

Plan nastave po studijskim godinama, predmetima, satima i ECTS bodovima (pdf)
Detaljni program studija (pdf)

Trajanje i ECTS-bodovi
Studij traje šest godina i ima 5580 sati izravne nastave. Završetkom studija student stječe 360 ECTS-bodova.
Školska godina traje od 1. listopada do 15. srpnja. Godina se ne dijeli na semestre, a nastava se odvija u blokovima za pojedine predmete.

Ispitni rokovi
Prvi ispitni rok je nakon završene nastave, nakon nekoliko slobodnih dana (računajući i vikende i praznike). Taj se razmak određuje razmjerno duljini bloka na koji se odnosi. Drugi ispitni rok je između 16. i 31. srpnja, a treći i četvrti u rujnu. Četvrti ispitni rok uvijek je komisijski.

Izborni predmeti
Za izborne predmete od 25 sati predviđena su dva tjedna u školskoj godini, jedan u jesen, a jedan u proljeće, no nikad ni na početku niti na kraju školske godine. Katedre mogu u vrijeme svoje nastave dio nastave tretirati kao izbornu, koja se ravnopravno polaže s redovnom nastavom u redovnim ispitnim rokovima.
Ukupan broj nastavnih sati izbornih predmeta sada iznosi 500 sati (na cijelom studiju), i 36 ECTS-bodova, što je 10% od ukupnog broja nastavnih sati i ECTS-bodova i u skladu je sa smjernicama Bolonjskih preporuka.

Vertikalizirani predmeti
Predmeti usko vezani za dentalno-medicnsku struku vertikalizirani su od treće, odnosno četvrte godine studija, sve do kraja šeste godine studija, u kojoj se nastava temelji isključivo na kliničkom radu.
Predmet Znastveno istraživanje vertikaliziran je kroz čitavo vrijeme trajanja studijskog programa. U njemu su integrirani uvod u znanstveni rad, informatika, statistika i i dentalna medicina zasnovana na dokazima. Time je studentima dentalne medicine omogućeno kontinuirano usvajanja znanja i vještina koje ih osposobljaju za samostalan znanstveni rad, što naposljetku dokazuju uspješnom izradbom Diplomskog rada.

Diplomski rad
Diplomski rad je integracija stečenog znanja u znanstvenom pristupu u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Diplomskim radom student mora dokazati da je kao doktor dentalne medicine sposoban u svoj svakodnevni rad integrirati i znanstveni pristup, iz čega proistječe i znanstveni rad koji na odgovarajući način može prezentirati.

Kliničke rotacije
U šestu godinu studija uključene su sve specijalističke grane dentalne medicine kroz 410 nastavnih sati, te klinička dentalna medicina s 240 nastavnih sati i izborna klinička nastava s 240 nastavnih sati, koja podrazumijeva samostalnu primjenu stečenih znanja i vještina u dentalnoj medicini.
Ispiti iz pojedinih dentalnomedicinskih predmeta polažu se nakon završenih kliničkih rotacija kroz pojedini klnički predmet. Ispit se sastoji od praktičnoga dijela, gdje je student dužan pokazati svoje stečeno znanje u radu na bolesniku, pismenoga i usmenoga dijela, a preduvijet za izlazak na ispit je uspješno obavljen praktični rad na bolesniku.

Završni ispit
Nakon završenog dijela kliničkog rada u ordinaciji kliničke dentalne medicine pod nadzorom mentora, te završene izborne kliničke nastave, polaže se završni ispit u koji je integrirano sve stečeno znanje i vještine koje student mora usvojiti i biti osposobljen za samostalan klinički rad. Završni ispit se sastoji od kliničkog ispita (rad na bolesniku), pismenog i usmenog dijela.
  Ispiši stranicu