Dokumenti

Medicinski fakultet u Splitu je javno visoko učilište u sastavu Sveučilišta u Splitu koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i visokostručni rad u znanstvenom i obrazovnom području biomedicine i zdravstva. Osnivač fakulteta je Sveučilište u Splitu.

Naziv Fakulteta je: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
Sjedište Fakulteta je u Splitu, Šoltanska 2.
Fakultet je utemeljen 26. ožujka 1997.

TEMELJNI DOKUMENTI MEDICINSKOG FAKULTETA U SPLITU
 • Strategija razvoja Medicinskog fakulteta u Splitu za razdoblje 2021. - 2027. [pdf]
 • University of Split School of Medicine Strategy for the period 2021. - 2027. [pdf]
 • Strategija razvoja Medicinskog fakulteta u Splitu za razdoblje 2014. - 2020. [pdf]
 • Strategija razvoja Medicinskog fakulteta u Splitu za razdoblje 2009. - 2014.[pdf]
 • Strategija znanstvenog razvoja Medicinskog fakulteta u Splitu za razdoblje 2021.-2027. [pdf]
 • University of Split School of Medicine Science Strategic Plan for the period 2021. - 2027.  [pdf]
 • Statut Medicinskog fakulteta u Splitu (srpanj 2023.) [pdf]
 • Statute of the School of Medicine in Split (july 2023) [pdf]
 • Statut Medicinskog fakulteta u Splitu (prosinac 2019.) [pdf]*
 • Odluka Senata Sveučilišta u Splitu o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta [pdf]*
NASTAVA
 • Pravilnik o postupku samovrednovanja nastavnog rada [pdf]*
 • Pravilnik o demonstratorima [pdf]*
 • Pravilnik o stručnoj praksi studenata integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Medicina, Medicina na engleskom jeziku i Dentalna medicina [pdf]*
 • Pravilnik za prijavu izbornog predmeta [pdf]*
 • Pravilnik o postupku istorazinskog vrednovanja nastavnog rada [pdf]*
 • Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti (pdf)*
 • Pravilnik o studiju i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu (rujan 2020.) [pdf]
 • Pravilnik o studiju i sustavu studiranja (usvojen 23. rujna 2021.) [pdf]
 • Pravilnik za nadzor provedbe nastave (srpanj 2006.) [pdf]*
 • Pravilnik za prijavu izbornog predmeta integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacija [pdf]
 • Pravilnik o stručnoj praksi i stručnom osposobljavanju studenata integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacija [pdf]
 • Odluka o izmjenama Pravilnika o diplomskom radu i diplomskom ispitu za studij Farmacija (listopad 2023.) [pdf]*
 • Pravilnik o diplomskom radu i diplomskom ispitu za studij Farmacija (ožujak 2015.) [pdf]*
 • Odluka o vođenju evidencije o održanoj nastavi (listopad 2015.) [pdf]*
 • Evidencija o održanoj nastavi [docx]
 • Izvještaj o održanoj nastavi [xlsx]
 • Odluka o uvjetima za upis predmeta u više godine na studijskom programu integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicina, Dentalna medicina i Medicina na engleskom jeziku (HRV) (ENG)
 • Odluka o mirovanju studentskih prava i obveza na integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima Medicinskog fakulteta [pdf]*
 • Indeks - isprava Medicinskog fakulteta Split  [pdf]*
 • Odluka Dekana o ukidanju indeksa za studije Medicina i Dentalna medicina [pdf]
 • Odluka Dekana o ukidanju indeksa za studij Farmacija [pdf]
 • Pravilnik o ujednačavanju stručnih naziva na medicinskom fakultetu [pdf]*
 • Pravilnik o autorskim pravima studenta [pdf]*
 • Odluke o prijavljivanju izlaska na ispit i evidenciji ocjene na integriranim studijima u Informacijski sustav visokih učilišta ISVU:
  - Odluka Medicina i Dentalna medicina (pdf)
  - Odluka Farmacija (pdf)
  - Decision Medical Studies in English (pdf)
Prijelazi s drugih visokih učilišta
DOPUSNICE
 • Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina [pdf]*
 • Integrirani preddiplomski i diplomski studij Dentalna medicina [pdf]*
 • Integrirani preddiplomski i diplomski studij Farmacija [pdf]*
 • Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina na engleskom jeziku [pdf]*
 • Poslijediplomski specijalistički studij Medicina spavanja (Sleep medicine[pdf]*
 • Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Klinička medicina utemeljena na dokazima [pdf]*
 • Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Biologija novotvorina [pdf]*
 • Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Translacijska istraživanja u biomedicini [pdf]*
 • Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Klinička epidemiologija [pdf]*
 • Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Anesteziologija reanimatologija i intenzivna medicina [pdf]*
 • Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Oftalmologija i optometrija [pdf]*
 • Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Pedijatrija [pdf]*
 • Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Patologija i citologija [pdf]*
 • Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Kardiologija [pdf]*
 • Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Opća interna medicina [pdf]*
 • Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Gastroenterologija [pdf]*
 • Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Neurologija [pdf]*
 • Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Klinička radiologija [pdf]*
 • Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Psihijatrija [pdf]*
 • Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Abdominalna kirurgija [pdf]*
Mišljenje o usklađenosti studijskog programa s odredbama Direktive 2005/36/EC i 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća:
 • studiji Medicina i Medicina na engleskom jeziku [pdf]*
 • studij Dentalna Medicina [pdf]*
 • studij Farmacija [pdf]*
RADNI ODNOSI, KADROVI
 • Pravilnik o radu (stupio na snagu 27. rujna 2019.)  [pdf]*
 • Nastavne norme za 2014. / 2015. [pdf]
 • Nastavne norme za 2015. / 2016. [pdf]
 • Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta (studeni 2021.) [pdf]*
 • Pravilnik o stalnom medicinskom usavršavanju (rujan 2006.) [pdf]*
 • Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine (veljača 2015.) [pdf]*
 • Odluka o trajanju i rasporedu te evidenciji radnog vremena (travanj 2015.) [pdf]
 • Procjena rizika 2022 [pdf]
 • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javim službama (prosinac 2017.) [pdf]
 • Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu (lipanj 2017.) [pdf]*
 • Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (prosinac 2018.) (pdf)
 • Dodatak I Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje (posebni uvjeti rada) (prosinac 2018.) (pdf)
 • Dopuna Temeljnom kolektivnom ugovoru (svibanj 2018.) (pdf)
 • Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta u Splitu (31. svibanj 2019.) (pdf)
STUDENTI
 • Pravilnik o studentskim sekcijama za studente studija Farmacija [pdf]
 • Pravilnik o studentskim sekcijama [pdf]
 • Pravilnik o demonstratorima [pdf]*
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o stipendiji studentima Sveučilišta u Splitu (prosinac 2021.) [pdf]*
 • Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti (pdf)*
 • Odluka o imenovanju Povjerenice za studente s invaliditetom (pdf)
 • Pravilnik o stipendiji studentima Sveučilišta u Splitu (prosinac 2019.) [pdf]*
 • Pravilnik o studiranju studenata s invaliditetom na Sveučilištu u Splitu [pdf]*
 • Pravilnik Rektorskog zbora o studiranju studenata sportasa na VU u RH [pdf]*
 • Pravilnik o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama  (veljača 2009.) [pdf]*
 • Statut Studentskog zbora Medicinskog fakulteta u Splitu (lipanj 2008.) [pdf]*
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ
 • Pravilnik o postupku stjecanja doktorata (listopad 2023.) [pdf]
 • Pravilnik o organizaciji i radu doktorskih studija (listopad 2023.) [pdf]
 • Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o sveučilišnim poslijediplomskim studijima i postupku stjecanja doktorata znanosti - (veljača 2022.) [pdf]
 • Regulations on University postgraduate studies and process  of earning a doctor of science degree - consolidated text [pdf].
 • DECISION ON AMENDMENTS to the Regulations on university postgraduate studies and doctoral graduation process (February 2022) [pdf]
 • Pravilnik o organizaciji ljetnih škola (srpanj 2022) (pdf)
 • Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima - (listopad 2020) [pdf]*
 • Odluka o naplati školarine doktorskog studija - (rujan 2019.) [pdf]*
ETIKA, DEONTOLOGIJA I STEGOVNA ODGOVORNOST
 • Etički kodeks Medicinskog fakulteta u Splitu (travanj 2009.) [pdf]*
 • Pravilnik o radu Etičkog povjerenstva za biomedicinska istraživanja (veljača 2006.) [pdf]*
 • Deontološki kodeks za nastavnike Medicinskog fakulteta u Splitu (srpanj 2009.)  [pdf]*
 • Deontološki kodeks za studente Medicinskog fakulteta u Splitu (srpanj 2009.) [pdf]*
 • Pravilnik o odgovornosti zaposlenika za povrjede obveza iz radnog odnosa (ožujak 2010.) [pdf] *
 • Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika (ožujak 2010.) [pdf]*
 • Pravilnik o ponašanju i stegovnoj odgovornosti studenata (veljača 2000.) [pdf]*
 • Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti (prosinac 2022.) [pdf]*
 • Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenice (pdf)
 • Plan spolne ravnopravnosti 2021. - 2027. (rujan 2021.) [pdf]*
KVALITETA
 • Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete (studeni 2023.) (pdf)
 • Politika osiguravanja kvalitete (siječanj 2023.) [pdf]*
 • Priručnik osiguravanja kvalitete (studeni 2019.) (pdf)
 • Pravilnik o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete (studeni 2019.) (pdf)
 • Pravilnik o postupku donošenja, unaprjeđenja i vrednovanja studijskih programa (pdf)
RAZNO
 • Pravilnik o nagradama i priznanjima [pdf] *
 • Pravilnik o transferu tehnologije i intelektualnom vlasništvu (rujan 2023.) (pdf)
 • Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja (siječanj 2023) [pdf]*
 • Pravilnik o radu Povjerenstva za sudbena mišljenja (prosinac 2022.) [pdf] *
 • Pravilnik o postupku provođenja vještačenja (studeni 2014.) [pdf] *
 • Pravilnik o izradi prioritetne liste za novčano podupiranje nabave znanstvene opreme (ožujak 2007.) [pdf]*
 • Pravilnik o Hrvatskom centru za globalno zdravlje (veljača 2008.)  [pdf] *
 • Pravilnik o radu knjižnice (prosinac 2022.) [pdf] *
 • Pravilnik o izjednačavanju stručnih naziva (lipanj 2008.) [pdf]*
 • Pravilnik o kriterijima za prijem (upućivanje) doktora dentalne medicine na specijalizacije iz dentalne medicine (svibanj 2012.) [pdf]*
 • Pravilnik o službenim putovanjima (listopad 2009.) [pdf]*
 • Pravilnik o projektima (siječanj 2011.) [pdf]*
 • Pravilnik o raspodjeli i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda (prosinac 2021.) [pdf]*
 • Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspodjeli i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda (veljača 2022.) [pdf]*
 • Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti (lipanj 2006.) [pdf] *
 • Pravilnik o trajnoj medicinskoj izobrazbi (listopad 2021.)  [pdf] *
 • Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka (veljača 2019.) [pdf]*
 • Pravilnik o koristenju sluzbenih vozila (travanj 2020.) [pdf]*
 • Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave (pdf)
POSLOVNICI
 • Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća (rujan 2023.) [pdf]
 • Poslovnik o radu povjerenstva za kadrove (srpanj 2006.) [pdf]*
 • Poslovnik o postupku izbora dekana (svibanj 2001.) [pdf]*
 • Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o postupku izbora dekana Medicinskog fakulteta (svibanj 2020.) [pdf]*
DORMITORIJ I NASTAVNI PROSTORI
 • Odluka - najam prostora [pdf]*
 • Odluka - cjenik najma prostora [pdf]
 • Zahtjev za odobrenje korištenja dormitorija [xls]
 • Zahtjev za odobrenje korištenja prostorija [xls]
* (skenirani dokumenti) Ispiši stranicu