Registracija

Za registraciju, molimo Vas pošaljite upit s detaljima o Vašem dosadašnjem obrazovanju na:
LMschool@mefst.hr
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta

Ispiši stranicu