Laboratorij za 3D printanje i nove materijale u medicini

Laboratorij za 3D printanje i nove materijale u medicini

Razvoj nove tehologije 3D printanja mobilnih ortodontskih naprava.

Laboratorij za 3D printanje i nove materijale u medicini

  Lab for 3D printing in dental med
 
Voditeljica laboratorija
  
izv. prof. dr. sc. Danijela Kalibović Govorko


Opis istraživanja

Razvoj moderna medicina i dentalna medicina nezamisliv je bez svakodnevne implementacije modernih tehnologija. U dentalnoj medicin skeneri pomalo zamjenjuju klasične otisne postupke, a 3D printeri postaju sve češći u dentalnim laboratorijima gdje zamjenjuju gipsane modele i modeliranje nadomjestaka u vosku i drugim materijalima. U medicini 3D printeri imaju također važno mjesto: individualne koštane pločice, vodilice za razne operativne zahvate, čitave kosti i dijelovi kostiju koji omogućavaju kvalitetnu rekonstrukciju velikih defekata. Takva tehnologija printanja zahtijeva i prateći razvoj novih materijala za printanje i softvera za planiraje. Nedostatak je još uvijek visoka cijena aparature, koja razvojem tehnologije ipak postaje dostupnija većem broju liječnika, stomatologa i dentalnih tehničara. Naša istraživačka grupa je u zadnje tri godine stekla vrijedno iskustvo na projektu koji se bavio razvojem nove tehologije 3D printanja mobilnih ortodontskih naprava. Analizirali smo razne materijale i njihova kemijska i mehanička svojstva te kliničku primjenu direktno printanih naprava. U MEFST-ovom Laboratoriju za stanične kulture testirali smo i citotoksičnost uzoraka printanih materijala.

Projekti

Dodati Razvoj inovativne tehnologije direktnog 3d printanja mobilnih ortodontski naprava 

Voditelj projekta: Poliklinika Fiziodent za ortodonciju, oralnu kirurgiju, dentalnu protetiku sa dentalnim laboratorijem
Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj u okviru OPKK 2014.-2020. 
Projektni partneri: Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu,3Dtech d.o.o., Progenero d.o.o.   

Članovi tima/ suradnici
Izv. prof. dr. sc. Danijela Kalibović Govorko, dr.med.dent., Voditelj laboratorija
Ivna Vuković Kekez, dr.med.dent., doktorand
Ružica Bandić, dr.med.dent., doktorand
Gordana Paić Karega, dr.med.dent., suradnik
Foto album

Planovi budućih istraživanja 
Planiramo nastaviti s istraživanjima novih materijala, posebno onih za primjenu u ortodonciji i ortognatskoj kirurgiji, te razvijati suradnju s istraživačkim grupama na tehničkim i kemijskim fakultetima koji se bave sličnom problematikom.
  

3D printing; transparent polymers; dental materials; cytotoxicity; bioresorbable plates

Ispiši stranicu