Razvoj inovativne tehnologije direktnog 3D printanja mobilnih ortodontskih napravaRAZVOJ INOVATIVNE TEHNOLOGIJE DIREKTNOG 3D PRINTANJA MOBILNIH ORTODONTSKIH NAPRAVA

Nositelj projekta: Poliklinika Fiziodent za ortodonciju, oralnu kirurgiju, dentalnu protetiku sa dentalnim laboratorijem
Projektni partneri: Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, 3Dtech d.o.o., Progenero d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 21.796.853,21 kn
Iznos koji sufinancira EU: 16.497.430,06 kn
Razdoblje provedbe: 9.9.2020. – 9.9.2023.
Voditelj projekta i kontakt osoba: Karlo Sudarević, dr.med.dent, spec. ortodoncije karlo.sudarevic@fiziodent.hr

Kratak opis projekta:
Provedba projekta istraživanja i razvoja obuhvaća opsežno laboratorijsko i kliničko ispitivanje koje će rezultirati razvojem nove tehnologije direktnog printanja prozirnih ortodontskih alignera.
Trenutno se aligneri proizvode isključivo indirektnim putem – termoformiranjem: uz pomoć 3D printera isprinta se fizički model zubne čeljusti, a aligner se izrađuje vakuumskim oblikovanjem zagrijane plastične folije (po sastavu najčešće PET-G) na modelu. Nakon toga aligner se izrezuje i polira.
Postojeći 3D printeri nude mogućnost printanja alignera, ali zbog ograničenja trenutne tehnologije printanja nije moguće proizvesti aligner tanje stijenke (0,75mm), a nužno je i postojanje potpornog materijala (tzv. support), što završni proizvod čini klinički neprihvatljivim. Trenutno na tržištu ne postoji direktno printani aligner koji je klinički primjenjiv.
Najveći problem kod izrade funkcionalnog direktno printanog alignera je implementacija odgovarajućeg biokompatibilnog materijala i njegovo fuziranje s raznoraznim dodatnim komponentama za ubrzavanje procesa polimerizacije, te njegova post-polimerizacija, a s ciljem dobivanja proizvoda prikladne čvrstoće, elastičnosti i efikasnosti.
U projektu će uz prijavitelja sudjelovati i znanstveno-istraživačka institucija-Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu. Znanstvenici iz Katedre za ortodonciju te Katedre za  restaurativnu dentalnu medicinu i endodonciju MEST-a dat će svoj znanstveni doprinos u pretkliničkom i kliničkom istraživanju, a tvrtke 3D tech d.o.o. i Progenero d.o.o. radit će na razvoju 3D printera za direktno printanje mobilnih ortodontskih naprava i svih pratećih postupaka potrebnih za uspješno funkcioniranje tehnologije.

Ciljevi projekta:
Cilj projekta je razviti tehnologiju direktnog 3D printanja alignera bez printanja fizičkog modela i termoformiranja. Da bi to bilo moguće potrebno je razviti printer koji omogućava direktno printanje alignera prikladne debljine stijenke (oko 0,5mm) bez korištenja potpornog materijala, te istražiti različite kombinacije biokompatibilnih materijala.
Materijal za direktno printanje alignera mora biti biokompatibilan, proziran, te imati optimalna mehanička i fizikalna svojstva. Da bi se izabrao prikladan materijal za printanje alignera potrebno je provesti opsežna pretklinička i klinička istraživanja.
Konačni proizvod, direktno isprintani aligner bio bi po svom sastavu biokompatibilni materijal isprintan na 3D printeru, bez potrebe za dodatnim rezanjem i poliranjem.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 
Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/ Ispiši stranicu