Upis kandidata s magisterijem znanosti

Prema Pravilniku o organizaciji i radu doktorskih studija Medicinskog fakulteta u Splitu, koji je usvojen u listopadu 2023. (Članak 14, Stavak 5), pristupnici sa završenim magisterijem znanosti upisuju doktorski studij izvan upisnih kvota u drugu godinu doktorskog studija uz polaganje razlikovnih ispita. 

Razlikovnu godinu upisuju bivši studenti poslijediplomskih studija koji imaju magisterij znanosti ili im je isteklo više od deset godina od datuma upisa prethodnog poslijediplomskog studija.

Kandidatima koji su završili sveučilišne specijalističke studije, uključujući stručne poslijediplomske studije u okviru specijalizacije, individualno se može priznati do 15 ECTS bodova uz prilaganje prijepisa ocjena i potvrde o završenom studiju. ECTS bodovi sa sveučilšnog specijalističkog studija mogu zamijeniti samo ECTS bodove izbornih predmeta.

Uvjeti za upis na TRIBE

Kandidati s magisterijem znanosti koji se žele upisati na TRIBE prolaze isti selekcijski proces kao i kandidati koji se prijavljuju za upis na prvu godinu studija. Kandidati zamolbi za upis prilažu najmanje dva detaljna protokola istraživanja koja će raditi u okviru doktorata, izjavu mentora u kojoj potvrđuje da mentorira kandidata i navodi u kojoj fazi je istraživanje te eventualne publikacije ako je kandidat već objavio znanstveni rad, odnosno radove. Protokol istraživanja treba napisati na engleskom jeziku prema obrascu studija TRIBE. Poveznica na obrazac nalazi se u tekstu natječaja za upis u novu godinu studija.
  Ispiši stranicu