Razlikovna godina

Razlikovnu godinu upisuju bivši studenti poslijediplomskih studija koji imaju magisterij znanosti ili im je isteklo više od deset godina od datuma upisa prethodnog poslijediplomskog studija.

Uvjeti upisa razlikovne godine na TRIBE studiju
Da bi upisali razlikovnu godinu na studiju TRIBE, kandidati trebaju imati potpuno definiranu temu doktorske disertacije i mentora. Zamolbi za upis na studij prilažu protokol svojega istraživanja, izjavu mentora u kojoj potvrđuje da mentorira kandidata i navodi u kojoj fazi je istraživanje te eventualne publikacije ako je kandidat već objavio znanstveni rad, odnosno radove. Protokol istraživanja treba napisati prema fakultetskim uputama za pisanje prijave teme doktorske disertacije.

Školarina i ECTS bodovi
Prema odluci Vijeća Doktorske škole sa sjednice održane 11. veljače 2013.:
  • kandidatima koji imaju stečen magisterij znanosti priznat će se 60 ECTS bodova, te su dužni platiti 3. godinu doktorskog studija u što su im uračunati troškovi postupka stjecanja doktorata – što znači da razlikovnu godinu studenti plaćaju 16.000,00 kn na TRIBE-u, a 20.000,00 kuna na BN i EBM.Školarinu moraju podmiriti u cijelosti prilikom upisa. Ovi kandidati su dužni kroz nastavu ostvariti 15 ECTS bodova.
  • kandidatima koji su odslušali nastavu na doktorskom studiju „Temeljne i kliničke medicinske znanosti“ individualno će se priznati broj ECTS bodova i odrediti iznos školarine koji su dužni platiti, ovisno o broju sati nastave koju su odslušali.
  • kandidatima koji su završili stručne poslijediplomske studije u sklopu specijalizacije, individualno će se priznati broj ECTS bodova kroz izborne predmete i u skladu s brojem priznatih ECTS bodova umanjiti iznos školarine. Dodatni ECTS bodovi se priznaju po formuli: ukupan broj sati odslušane nastave pomnožen koeficijentom 0,05.
     
Ispiši stranicu