Mentor

Mentor ne mora biti zaposlenik Medicinskog fakulteta u Splitu. Mentor može biti i znanstvenik iz inozemstva, ali je važno da zadovoljava kriterije Medicinskog fakulteta u Splitu za mentora.

Pravilnik o postupku stjecanja doktorata Medicinskog fakulteta u Splitu, usvojen 23. listopada 2023. definira uvjete za mentora ovako: 

4. MENTORI DOKTORSKOG RADA

Članak 4.
1) Pristupnik ima pravo predložiti mentora ili dva komentora za svoj doktorski rad, sukladno Zakonu i Statutu Sveučilišta u Splitu.
2) Mentor mora biti izabran na znanstveno-nastavno ili znanstveno radno mjesto u znanstvenom području biomedicine i zdravstva.
3) Odluku o imenovanju mentora ili komentora pristupniku donosi Vijeće na prijedlog Povjerenstva.
 
Članak 5.
Mentor ili komentori doktorskog rada ne mogu biti članovi Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorskog rada, ocjenu gotovog doktorskog rada te javnu obranu istog.
 
Članak 6.
1) Mentor/komentori doktorskog rada su aktivni znanstvenici iz redova nastavnika i znanstvenika izabrani na znanstveno-nastavno ili znanstveno radno mjesto u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.
2) Aktivni znanstvenik je osoba koja ima barem 3 znanstvena članka objavljena u časopisima koji su indeksirani u bazi WoS, a koji nisu dio uvjeta za prijavu i obranu doktorskog rada mentoriranog kandidata.
3) Mentor/komentor mora biti koautor znanstvenog članka koji pristupnik prilaže prilikom prijave teme doktorskog rada.
4) Mentor/komentor brine o uspješnoj prijavi teme, provedbi istraživanja te dovršetku i obrani doktorskog rada pristupnika.
5) Professor emeritus i akademik može biti mentor doktorskog rada.


Stoga je prilikom dogovora o mentorstvu iznimno važno provjeriti mentorovu prethodnu znanstvenu produkciju na internetu i izabrati mentora koji redovito svake godine publicira više znanstvenih radova. Isto je tako važno razmotriti mentorovu prethodnu mentorsku aktivnost i razgovarati s osobama koje je mentor prethodno mentorirao. Izbor mentora najvažnija je odluka nakon odluke o upisu na poslijediplomski studij.

Valja naglasiti kako se mentor formalno predlaže prilikom prijave teme doktorata, a mentor se formalno imenuje prilikom prihvaćanja teme doktorata na Fakultetskom vijeću Medicinskog fakulteta u Splitu. 
Ispiši stranicu