Javna rasprava i skupni ispit

Javna rasprava 
O prijavi teme disertacije u pravilu se zakazuje javna rasprava. Predsjednik Stručnog povjerenstva za ocjenu prijave teme disertacije zakazuje javnu raspravu o predloženoj temi, gdje pristupnik i predloženi mentor obrazlažu realnost očekivanog znanstvenog doprinosa istraživanja.
Nakon javne rasprave Stručno povjerenstvo može prijavu teme prihvatiti, vratiti je pristupniku na popravak navodeći što u prijavi teme pristupnik treba popraviti, ili predložiti odbijanje teme o čemu daje pisano mišljenje. Popravljenu prijavu pristupnik mora predati Povjerenstvu za doktorate.
Obavijesti o održavanju javnih rasprava i obrana doktorata nalaze se na mrežnim stranicama Doktorske škole.

Skupni ispit
Studenti koji nisu završili studij iz područja biomedicine iz zdravstva u vremenu od prijave disertacije do javne rasprave trebaju položiti skupni ispit. Postupak je sljedeći: student u Službu za poslijediplomsku nastavu predaje prijavu teme doktorata. Tu prijavu provjerava Povjerenstvo za doktorate. Kad je prijava dovoljno dobra, Povjerenstvo za doktorate šalje prijedlog na Fakultetsko vijeće da se imenuje Povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorata. Nakon imenovanja Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorata (dalje: Povjerenstvo) mentor šalje dopis Službi za poslijediplomsku nastavu, u kojem predlaže teme za skupni ispit. Ovaj se dopis prosljeđuje predsjedniku Povjerenstva, koje razmatra prijedlog i odlučuje o konačnom sadržaju tema i knjiga za skupni ispit. Odluku Povjerenstva dobija student i nakon toga se s predsjednikom Povjerenstva dogovara za datum ispita. Tek nakon položenog skupnog ispita student može pristupiti javnoj raspravi o temi doktorata.
Sadržaj skupnog ispita
Na skupnom ispitu provjeravaju se znanja iz bazičnih i kliničkih medicinskih znanosti koja su usko vezana uz predloženu temu doktorata. Mentor pristupnika (dalje: mentor) predlaže poglavlja iz najmanje tri udžbenika koja se bave medicinskim temama iz područja doktorata. Mentorov prijedlog šalje se članovima Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorata. Povjerenstvo predloženu literaturu može odobriti u cijelosti ili odobriti uz nadopunu dodatnim poglavljima iz literature za koju Povjerenstvo smatra da je pristupnik treba savladati.
Provedba skupnog ispita
Skupni ispit može biti usmeni ili pisani. Kriterije za prolazak skupnog ispita određuje Povjerenstvo. Nakon provedenog skupnog ispita Povjerenstvo može odlučiti da je pristupnik skupni ispit: položio ili nije položio. Ukoliko pristupnik ne položi skupni ispit, zakazuje se novi termin za polaganje skupnog ispita.
Ispiši stranicu