Izrada disertacije

Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij završava polaganjem svih propisanih ispita, podmirivanjem svih obveza, te izradom i javnom obranom disertacije.

Pisanje disertacije

Naputak za izradu disertacije [pdf]
Predložak za pisanje disertacije [doc]
Naputak za tehničku obradu disertacije [pdf]

EndNote stil za pisanje disertacije [ens] (Da biste ga koristili, trebate imati prethodno instaliran program EndNote na računalu. Stil spremite u Program files, folder EndNote, folder Styles)

Savjeti profesora Matka Marušića za izradu disertacije:
1. Planiranje doktorske disertacije - opći savjeti [doc]
2. Prikupljanje podataka [doc]
3. Obradba podataka [doc]
4. Sadržaj doktorske disertacije [doc]
5. Pisanje disertacije [doc]
6. Publiciranje disertacije [doc]
7. Primjeri vrijednog istraživanja [doc]

Predlažemo vam da pogledate kako izgledaju već obranjeni doktorati Medicinskog fakulteta u Splitu. Sve disertacije obranjene na Fakultetu mogu se posuditi u fakultetskoj Knjižnici. Dio disertacija je digitaliziran i javno dostupan na internetu. Digitalizirane disertacije možete pogledati ovdje.

Obavijesti o održavanju obrana doktorata i pripadajuće prezentacije nalaze se na mrežnim stranicama Doktorske škole.

Predaja gotove disertacije na ocjenu
Studenti gotovu disertaciju predaju na ocjenu nakon što Fakultetsko vijeće usvoji pozitivno mišljenje Povjerenstva za ocjenu teme disertacije. Osim disertacije potrebno je priložiti rad iz doktorata, potvrdu o objavi drugog rada ili drugi rad te potpisanu suglasnost mentora sa sadržajem doktorske disertacije. Svi ti dokumenti šalju se elektroničkom poštom Službi za poslijediplomsku nastavu (e-mail: marita.maricic.mimica@mefst.hr), i predaju u tiskanom obliku. Disertacija se za ocjenu predaje u 4 tiskana primjerka uvezana u spiralni uvez. 

Tiskanje završne verzije disertacije za obranu doktorata
Prije javne obrane doktorata studenti tiskaju 9 primjeraka završne verzije doktorske disertacije, u kojoj obavezno treba biti uložena elektronička verzija doktorata u vidu CD-a.

Hodogram prijave, ocjene i obrane doktorata
U idealnom slučaju proces prijave i obrane disertacije ovako se odvija:
-definiranje protokola istraživanja u suradnji s mentorom
-objavljivanje znanstvenog rada na temelju protokola, na kojem je student prvi autor, u časopisu indeksiranom u CC-u koji ima IF veći od 1
-predaja prijave teme disertacije Službi za poslijediplomsku nastavu
-prijavu teme razmatra Povjerenstvo za doktorate
-po potrebi imenuju se vanjski recenzenti za procjenu teme
-Povjerenstvo za doktorate prosljeđuje prijavu Fakultetskom vijeću
-Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za doktorate imenuje Stručno povjerenstvo za ocjenu teme disertacije
-organizira se javna rasprava (i po potrebi skupni ispit)
-Stručno povjerenstvo za ocjenu teme piše pozitivno izvješće o prijavi teme i upućuje ga Povjerenstvu za doktorate
-Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za doktorate usvaja pozitivno izvješće o prijavi teme, imenuje mentora i Stručno povjerenstvo za ocjenu disertacije
-student predaje gotovu disertaciju Službi za poslijediplomsku nastavu
-disertacija se odmah šalje Povjerenstvu za ocjenu disertacije
-Stručno povjerenstvo za ocjenu disertacije piše pozitivno izvješće o disertaciji i šalje ga Povjerenstvu za doktorate
-Povjerenstvo za doktorate usvaja pozitivno izvješće o disertaciji
-Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za doktorate usvaja pozitivno izvješće o disertaciji i imenuje Stručno povjerenstvo za obranu disertacije
-Student javno brani disertaciju prema protokolu (doc)
-Stručno povjerenstvo za obranu disertacije sastavlja zapisnik o obrani doktorske disertacije na temelju koje se studentu izdaje potvrda o obranjenom doktoratu
-student postaje doktor znanosti

Na svakom koraku procjene mogu se od studenta tražiti popravci ukoliko jedno od navedenih povjerenstava bude smatralo da su izmjene i dopune nužne.PS: Gore navedene detaljne upute priredila je zamjenica voditelja studija TRIBE dok je voditelj studija sažeo proceduru u jednu jedinu sliku.    Ispiši stranicu