Sandra Zekić Tomaš

Ime i prezime:  prof. dr. sc. SANDRA ZEKIĆ TOMAŠ dr. med.

Naslov disertacije: „IZRAŽAJ I ULOGA FAS LIGANDA U AKTIVACIJI VANJSKOG PUTA APOPTOZE TROFOBLASTA POSTELJICA TRUDNOĆA KOMPLICIRANIH PREEKLAMPSIJOM“


Mentor:  prof. dr. sc. KUZMIĆ PRUSAC IVANA

Datum obrane: 2.2.2011.

Kvalifikacijski znanstveni radovi za doktorsku disertaciju:

Tomas SZ, Prusac IK, Roje D, Tadin I. Trophoblast apoptosis in
placentas from pregnancies complicated by preeclampsia. Gynecol Obstet
Invest.2011;71(4):250-5.
IF (JCR 2011) 1.276

Prusac IK, Zekic Tomas S, Roje D. Apoptosis, proliferation and Fas
ligand expression in placental trophoblast from pregnancies complicated by
HELLP syndrome or pre-eclampsia. Acta Obstet Gynecol Scand.
2011;90(10):1157-63.
IF (JCR 2011) 1.771

Sažetak:
Cilj: Istraţiti izraţaj i ulogu FasL u apoptozi trofoblasta posteljica, odrediti apoptotsku aktivnost trofoblasta zasebno u CTB-u, STB-u, ukupnom trofoblastu i trofoblastu sincicijalnih ĉvorića posteljica trudnoća kompliciranih PE i urednih trudnoća te ih usporediti. Odrediti izraţaj antiapoptotskog ĉimbenika Bcl-2 i proliferacijskog ĉimbenika Ki-67 na trofoblastu ispitivanih posteljica te ih usporediti, kao i prouĉiti njihov izraţaj u odnosu na izraţaj FasL. Istraţiti makroskopske i mikroskopske karakteristike posteljica obje ispitivane skupine.
Metode i ispitanici: Ispitivanu skupinu ĉine podatci i posteljice iz 25 jednoplodnih trudnoća trećeg tromjeseĉja kompliciranih PE, te isti broj terminskih posteljica iz urednih trudnoća kao kontrolna skupina. Kliniĉka dijagnoza PE postavljena je na temelju arterijske hipertenzije u prethodno normotenzivnih ţena i proteinurije. Kriteriji iskljuĉenja iz studije obuhvaćali su: arterijsku hipertenziju, bolesti krvoţilnog i bubreţnog sustava koje su postojale prije trudnoće, dijagnozu HELLP sindroma i znakove poremećenog koagulacijskog sustava. Apoptotska i proliferacijska aktivnost trofoblasta odreĊena je uporabom protutijela M30 i antigena Ki-67. Izraţaj FasL i Bcl-2 ĉimbenika odreĊen je HSCORE metodom. Od patohistoloških karakteristika posteljice odreĊeni su: dijametar, duţina i insercija pupkovine, postojanje cirkulatornih poremećaja, razgranatost, zrelost i vaskularizacija resica, razvijenost sinciciokapilarnih membrana, i karakteristike sincicijalnih ĉvorića.
Rezultati: Trofoblast posteljica PE ima znaĉajno veći apoptotski index CTB-a (P=0,002), STB-a (P<0,001), ukupnog trofoblasta (P<0,001) i trofoblasta sincicijalnih ĉvorića (P<0,001) u odnosu na posteljice kontrolne skupine. Razlika izmeĊu ispitivanih apoptotskih indeksa unutar skupine posteljica PE je znaĉajna (P<0,001); apoptotski index je najmanji u CTB-u, veći u STB-u i ukupnom trofoblastu, te najveći u trofoblastu sincicijalnih ĉvorića. Proliferacijska aktivnost CTB-a je u znaĉajnoj pozitivnoj korelaciji s apoptotskom aktivnošĉu CTB-a u kontrolnoj skupini posteljica (P=0,045). Izraţaj FasL znaĉajno je manji na trofoblastu resica (P<0,001) i trofoblastu sincicijalnih ĉvorića (P=<0,001) posteljica PE u odnosu na kontrolnu skupinu. Izraţaj Bcl-2 ĉimbenika je znaĉajno veći na trofoblastu resica (P<0,001) i trofoblastu sincicijalnih ĉvorića (P<0,001) posteljica PE u odnosu na posteljice kontrolne skupine. Izraţaji FasL i Bcl-2 ĉimbenika su u znaĉajnoj pozitivnoj korelaciji kod posteljica kontrolne skupine na trofoblastu resica (P=0,001) i trofoblastu sincicijalnih ĉvorića (P=0,001). Proliferacijska aktivnosti CTB-a i izraţaj FasL u znaĉajnoj su pozitivnoj korelaciji u kontrolnoj skupini posteljica (P=0,007). Posteljice PE imaju znaĉajno manji broj resica (P<0,001) i prosjeĉan broj jezgara u sincicijalnom ĉvoriću (P=0,069), ali je omjer broja sincicjalnih ĉvorića na broj resica (P<0,001), ukupan broj jezgara u sincicijalnom ĉvoriću (P<0,001), kao i prosjeĉna površina sincicijalnih ĉvorića (P=0,002) znaĉajno veća u odnosu na posteljice kontrolne skupine
Zakljuĉak: povećana apoptotska aktivnost svih segmenata trofoblasta posteljica PE upućuje na ubrzani „preokret trofoblasta― koji dovodi do stvaranja sincicijalnih ĉvorića kvalitativno razliĉitih od onih u posteljicama urednih trudnoća. Smanjeni izraţaj FasL kod posteljica PE nije u mogućnosti izazvati povećanu apoptozu, ali ni onemogućiti otpuštanje aberantnih sincicijalnih ĉvorića u majĉinu cirkulaciju. Dokaz poremećenog apoptotskog procesa u posteljicama PE je i gubitak korelacije FasL i Bcl-2 ĉimbenika koji je u trofoblastu posteljica urednih trudnoća oĉuvan, dok povećani izraţaj Bcl-2 ĉimbenika kod posteljica PE u odnosu na kontrolnu skupinu predstavlja odgovor na povećanu apoptotsku aktivnost.
Korelacija FasL i proliferacijske aktivnosti odrţana je u kontrolnoj skupini, ali se u ispitivanoj skupini gubi, što je s jedne strane još jedan dokaz višestruke uloge FasL, a s druge strane potkrepljuje ĉinjenicu o njegovoj manjkavosti kod PE.


  Ispiši stranicu