Pavle Vrebalov Cindro

Ime i prezime: dr. sc. PAVLE VREBALOV CINDRO, dr. med.
 
Naslov disertacije: „ZNANJE I STAVOVI OPĆE POPULACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ O INFEKCIJI H. PYLORI I KVALITETA IZVJEŠĆIVANJA SAŽETAKA RANDOMIZIRANIH KLINIČKIH ISPITIVANJA O LIJEČENJU INFEKCIJE H. PYLORI”
 
Mentor: prof. dr. sc. DARKO MODUN


Datum obrane: 3. listopada 2023.
 
Poveznnica: https://dr.nsk.hr/islandora/object/mefst%3A2179/datastream/PDF/view
 
Kvalifikacijski znanstveni radovi za doktorsku disertaciju:


Vrebalov Cindro P, Bukić J, Leskur D, Rušić D, Šešelja Perišin A, Božić J, Vuković J, Modun D. Helicobacter pylori Infection in Croatian Population: Knowledge, Attitudes and Factors Influencing Incidence and Recovery. Healthcare (Basel). 2022;10(5):833.
doi: 10.3390/healthcare10050833.
Vrebalov Cindro P, Bukic J, Pranić S, Leskur D, Rušić D, Šešelja Perišin A, Božić J, Vuković J, Modun D. Did an introduction of CONSORT for abstracts guidelines improve reporting quality of randomised controlled trials' abstracts on Helicobacter pylori infection? Observational study. BMJ Open. 2022;12(3):e054978.
doi: 10.1136/bmjopen-2021-054978.
SAŽETAK:
Uvod i cilj istraživanja: H. pylori je globalni zdravstveni problem te je od iznimne važnosti opću populaciju upoznati s aspektima ove infekcije. Također, kliničari se o novim informacija vezanim za H. pylori infekcije često informiraju putem dostupnih medicinskih publikacija, a budući da su često u nedostatku vremena samo pročitaju sažetak članka. Od iznimne je važnosti pisanje sažetaka članaka u skladu s CONSORT-A smjernicama. Stoga su ciljevi istraživanja utvrditi znanje, stavove i navike opće populacije u Hrvatskoj u svezi H. pylori infekcije te utvrditi da li su sažetci većine randomiziranih kliničkih istraživanja (RCT) usklađeni sa CONSORT-A smjernicama.
Ispitanici i postupci: U istraživanju ocjene znanja, stavova i navika opće populacije u Republici Hrvatskoj o infekcijama bakterijom H. pylori su uključeni svi punoljetni državljani Republike Hrvatske koji nisu zaposleni kao zdravstveni radnici. U drugom dijelu istraživanja proveden je pregled relevantnih RCT sažetaka indeksiranih u MEDLINE bazi podataka te je određena njihova kvaliteta izvještavanja kao i faktori koji utječu na navedenu kvalitetu.
Rezultati: U anketi je sudjelovala ukupno 1131 osoba. Ukupno 315 sudionika (27,9%; 23,3- 30,5% 95% interval pouzdanosti (CI)) testirani su na infekciju H. pylori tokom svog života, a s time da je 156 sudionika (13,8%; 11,8-15,8% 95% CI) nekada bilo pozitivno. Sudionici su pokazali dobro znanja, s nešto više od polovice (52,7%) ispitanika koji su odgovorili na četiri ili pet od pet pitanja točno. Međutim, stariji sudionici, iznad 60 godina, imali su manju učestalost visokog znanja o H. pylori (43,1%) u usporedbi sa sudionicima mlađe i srednje dobi (56,1% i 51,5%, p = 0,014). Nadalje, ispitanici iz ruralnih krajeva su imali više pogrešnih odgovora u odnosu na ostale ispitanike (21,7% ruralni u odnosu na 9,5% gradskih i 9,4% prigradskih, p = 0,011). Većina sudionika (70,6%) nije bila testirana na H. pylori. Unatoč malom broju testiranih sudionika, podrška probiru bila je visoka među netestiranim, sa 597 (74,7%) za podršku, 11 (1,4%) protiv i 187 (23,4%) bez mišljenja o tome. U drugom dijelu istraživanja strategijom pretraživanja pronađen je 451 sažetak. Sažeci su imali medijan od 8 (interkvartilni raspon 7-9) od 17 (47,1%) adekvatno prijavljenih stavki. Ukupni rezultati kvalitete pokazuju trend rasta, gdje noviji sažetci imaju više ocjene kvalitete u odnosu na sažetke objavljene neposredno nakon uvođenja smjernica (8,0±3,0 za 2010. i 2011. prema 9,0±3,0, p p<0,01 za 2014.-15.; prema 8,0±2,5 p<0,05 za 2016.-17. i 8,5±2,0, p<0,01 za 2018.- 19., podaci izraženi kao medijan ± interkvartilni raspon). Višu kvalitetu su imali sažetci
objavljeni u časopisima koji su podržali primjenu CONSORT-A smjernica (p<0,01), sažetci koje su izvještavali o farmakološkim intervencijama (p<0,05), multicentrična istraživanja (p<0,001), studije s većim brojem sudionika (p<0,01), provedena u bolnicama (p<0,01) i duži sažetci s 251-300 (p<0,05) i više od 300 riječi (p<0,001).
Zaključci: Znanje o H. pylori infekciji kod uključenih sudionika može se ocijeniti kao vrlo dobro. Međutim, rezultati su bili značajno niži među rizičnim skupinama te je potrebna daljna edukacija, posebno zbog podizanja svijesti o važnosti programa probira. Rezultati drugog
istraživanja pokazuju suboptimalno pridržavanje CONSORT-A smjernica prilikom pisanja sažetaka članaka u različitim časopisima. Veće podržavanje smjernica od strane časopisa bi moglo poboljšati kvalitetu izvještavanja.
 
SUMMARY:
Background and Objectives: H. pylori is a global health problem and it is important to inform the general population with the aspects of this infection. Also, clinicans are often informed about new information related to H. pylori infections through available medical publications, and because they are often short on time, they only read the abstract of an article. So, it is important to write those article abstracts in accordance with the CONSORT-A guidelines. Therefore, the aim of the researchers was to determine the knowledge, attitudes and habits of the general population in Croatia regarding H. pylori infection and to determine whether the summaries of the majority of randomized clinical trials (RCTs) are in adherence with the CONSORT-A guidelines.
Subjects and Methods: Adult citizens of the Republic of Croatia who are not medical workers were included in the research to assess the knowledge, attitudes and habits of the general population in the Republic of Croatia regarding H. pylori infection. In our second research, we did a review of relevant RCT summaries indexed in the MEDLINE database, and their quality of reporting was evaluated, as well as the factors affecting that quality.
Results: There were 1131 participants in our research. A total of 315 participants (27.9%; 23.3- 30.5% 95% confidence interval (CI)) were tested for H. pylori infection during their lifetime, and 156 participants (13.8%; 11, 8-15.8% 95% CI) were positive for H. pylori infection. Half (52.7%) of participants had a good knowledge score with a median of 4 out of 5 correct answers. Elderly participants had a lower frequency of high knowledge scores about H. pylori (43.1%) compared to younger and middle-aged participants (56.1% and 51.5%, p = 0.014). Rural participants had a higher frequency of low knowledge answers compared to urban and suburban ones (21.7% rural versus 9.5% urban and 9.4% suburban, p = 0.011). Only 315 participants (27.9%) were screened for the H. pylori infection during their lifetime, despite high support for the screening programs among the untested (74.7%) and tested (85.7%). In our second research, 451 abstracts of the clinical trials on Helicobacter pylori infection were included. Included abstracts had a median of 8 (interquartile range 7-9) of 17 (47.1%) adequately reported items. Quality of abstracts shows improvement during time, and newer abstracts have better quality scores compared to abstracts published immediately after the introduction of the CONSORT- A guidelines (8.0±3.0 for 2010. and 2011. vs. 9.0±3.0, p <0, 01 for 2014—15.; vs 8.0±2.5 p<0.05 for 2016.-17. and 8.5±2.0, p<0.01 for 2018.-19., data expressed as median ± interquartile range). Overall quality scores were higher for trials which
were published in journals who endorsed the use of CONSORT-A guidelines (p<0.01), reported pharmacological interventions (p<0.05), had multicentre settings ((p<0.001), had higher numbers of participants (p<0.01), were conducted in hospital settings ((p<0.01) and which hadlonger abstracts with 251-300 (p<0.05) and with more than 300 words (p<0.001).
Conclusions: Knowledge about H. pylori infection among the included participants can be assessed as very good. However, results were significantly lower for at risk groups, such as rural residents and senior citizens. More education is needed for the those more vulnerable groups and for raising the awareness of importance of screening programs. The results of second study show suboptimal adherence to CONSORT-A guidelines when writing article abstracts in various journals. The standards of reporting could be improved by stronger endorsement of CONSORT-A guidelines by the journals.
  Ispiši stranicu