Nikola Perković

Ime i prezime: dr. sc. NIKOLA PERKOVIĆ dr. med.
 
Naslov disertacije: „RANDOMIZIRANO KLINIČKO ISPITIVANJE: USPOREDBA PERSONALIZIRANE I ČETVEROSTRUKE KONKOMITANTNE TERAPIJE U LIJEČENJU Helicobacter pylori INFEKCIJE“
 
Mentor: prof. dr. sc. ANTE TONKIĆ
 
Datum obrane: 18. srpnja 2022.
 
Poveznnica:
https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst%3A1902/datastream/PDF/view
 
Kvalifikacijski znanstveni radovi za doktorsku disertaciju:


Perkovic N, Mestrovic A, Bozic J, Ivelja MP, Vukovic J, Kardum G, Sundov Z, Tonkic M, Puljiz Z, Vukojevic K, Tonkic A. Randomized Clinical Trial Comparing Concomitant and Tailored Therapy for Eradication of Helicobacter pylori Infection. J Pers Med. 2021;11(6):534.
https://doi.org/10.3390/jpm11060534
 
SAŽETAK:
Primarni cilj ovog istraživanja bio je usporediti konkomitantnu četverostruku terapiju s ciljanom personaliziranom terapijom kao eradikacijskim liječenjem prve linije infekcije H. pylori u Splitsko- dalmatinskoj regiji Hrvatske u kojoj postoji visoka rezistencija na klaritromicin (>20%). Sekundarni cilj bio je usporediti usklađenost i stopu štetnih događaja između ova dva terapijska režima.
MATERIJALI I METODE
U otvorenom, randomiziranom kliničkom ispitivanju, provedenom između siječnja 2019. i siječnja 2020. 80 pacijenata s infekcijom H. pylori nasumično je dobilo ili četverostruku konkomitantnu terapiju (esomeprazol 40 mg, amoksicilin 1 gr, metronidazol 500 mg, klaritromicin 500 mg dva puta dnevno tijekom 14 dana) ili personaliziranu terapiju u skladu s rezultatima ispitivanja osjetljivosti na antimikrobne lijekove. Status eradikacije procijenjen je 4 tjedna nakon liječenja.
REZULTATI
Stope eradikacije bile su značajno veće u ciljanoj skupini nego u konkomitantnoj skupini, kako u ITT analizi (70 prema 92,5%, p<0,01) tako i u PP analizi (87,5 naspram 100%, p<0,03%) u okruženju povećane rezistencije na antibiotike (klaritromicin 37,5%, metronidazol 17,5%, dvostruka rezistencija 10%). Nuspojave su bile češće u konkomitantnoj skupini (32,5 naspram 7,5%, p<0,006). Nije bilo značajne razlike među skupinama u pogledu stope suradljivosti.
ZAKLJUČCI
Ciljanom personaliziranom terapijom postiže se veća eradikacija uz nižu stopu nuspojava. U uvjetima sve veće rezistencije sojeva H. pylori na primijenjene antibiotike, eradikacijske režime s takvim karakteristikama treba snažno smatrati razumnim izborom za liječenje prve linije.
SUMMARY:
The primary objective of this study was to compare concomitant quadruple with the tailored, personalized therapy as first-line eradication treatment of H. pylori infection in Split-Dalmatia region of Croatia in which there is a high clarithromycin resistance (>20%). The secondary objective was to compare the compliance and adverse events rate between these two therapeutic regimes.
MATERIALS AND METHODS
In an open-label,randomised clinical trial, conducted between January 2019 and January 2020, 80 patients with H.pylori infection were randomly assigned to either concomitant (esomeprazole 40 mg, amoxicillin 1 gr, metronidazole 500 mg, clarithromycin 500 mg, twice daily for 14 days) or tailored therapy in accordance with the results of the antimicrobial susceptibility testing. Eradication status was assessed 4 weeks after treatment.
RESULTS
Eradication rates were significantly higher in tailored group than in concomitant group both in intention-to-treat (70 vs. 92.5%, p<0.01) and per-protocol (87.5 vs. 100%, p<0.03%) analysis in a setting of increasing antibiotic resistance (clarithromycin 37.5%, metronidazole 17.5%, dual resistance 10 %). Adverse effects were more frequent in the concomitant group (32.5 vs. 7.5%, p<0.006). There was no significant difference among groups regarding compliance rate.
 
CONCLUSIONS
Tailored therapy achieves higher eradication with lower adverse events rate. In the setting of increasing resistance of H. pylori strains to antibiotic treatment eradication regimes with such characteristics should be strongly considered as a reasonable choice for first-line treatment. Ispiši stranicu