Marijana Rogulj

Ime i prezime: dr. sc. MARIJANA ROGULJ, dr. med.
 
Naslov disertacije: „ULOGA ANKSIOZNOSTI DJECE OBOLJELE OD ASTME I RODITELJSKIH PONAŠANJA VEZANIH UZ TJELESNU AKTIVNOST DJECE U KONTROLI ASTME”
 
Komentorica: prof. dr. sc. KATARINA VUKOJEVIĆ i dr. sc. LINDA LUŠIĆ KALCINA


Datum obrane: 6. rujna 2023.
 
Poveznnica: https://dabar.srce.hr/islandora/object/mefst%3A2125
  
Kvalifikacijski znanstveni radovi za doktorsku disertaciju:


Rogulj M, Vukojevic K, Bruzzese JM, Lusic Kalcina L. Anxiety among pediatric asthma patients and their parents and quick-reliever medication use: The role of physical activity parenting behaviours. World Allergy Organ J. 2023;16(1):100733.
doi: 10.1016/j.waojou.2022.100733.
 
SAŽETAK:
U ukupnom uzorku djece s dijagnosticiranom astmom koja su sudjelovala u istraživanju, težina astme bila je značajno povezana s anksioznošću povezanom s astmom, a djeca s umjerenom do teškom astmom imala su povećanu anksioznost povezanu s astmom u usporedbi s djecom s blagom astmom. Više vrijednosti roditeljske anksioznosti vezane uz s astmom povezanim restrikcijama postojale su kod bolesnika s dijagnozom srednje teške i teške astme u odnosu na bolesnike s dijagnozom blage astme. Provedenim istraživanjem ispitan je i doprinos različitih ponašanja roditelja vezanih uz tjelesnu aktivnost djece dodatnoj primjeni lijekova za brzo ublažavanje simptoma (SABA). Manja učestalost omogućavanja djetetove tjelesne aktivnosti i veća učestalost prisilnog roditeljstva povećale su izglede za češću upotrebu SABA. Ovo istraživanje pokazuje da se kod djece s najvišom razinom anksioznosti vezane uz astmu roditelji češće koriste prisilnim odgojem vezanim uz djetetovu tjelesnu aktivnost (npr. prigovaranje, kritiziranje), što ukazuje na pretjerano kontrolirajuće roditeljstvo. Prepoznata je uloga određenih roditeljskih ponašanja vezanih uz tjelesnu aktivnost djece u primjeni lijekova za brzo ublažavanje simptoma (SABA), što omogućuje budućim istraživanjima znanstveno utemeljene ciljane intervencije u svrhu bolje kontrole astme u djece.
SUMMARY:
Title: “THE ROLE OF ANXIETY IN CHILDREN WITH ASTHMA AND THEIR PARENTS BEHAVIORS RELATED TO CHILDREN'S PHYSICAL ACTIVITY IN ASTHMA CONTROL”
In the total sample of children diagnosed with asthma who participated in the study, asthma severity was significantly associated with asthma-related anxiety, and children with moderateto-severe asthma had increased asthma-related anxiety compared to children with mild asthma. Higher values of parental anxiety related to asthma restrictions existed in patients with a diagnosis of moderate and severe asthma compared to patients with a diagnosis of mild asthma. The conducted research also examined the contribution of different parental behaviors related to children's physical activity to the additional use of drugs for quick relief of symptoms (SABA). A lower frequency of facilitating children's physical activity and a higher frequency of coercive parenting increased the chances of more frequent use of SABA. This research shows that in children with the highest levels of asthma-related anxiety, parents more often use coercive parenting related to children's physical activity (eg complaining, criticizing), which indicates overly controlling parenting. This research recognized the role of certain parental behaviors related to children's physical activity in the use of drugs for quick relief of symptoms (SABA), which enables future research to provide scientifically based targeted interventions for the purpose of better control of asthma in children. Ispiši stranicu