Jasna Karačić

Ime i prezime: dr. sc. JASNA KARAČIĆ, mag. forens.
 
Naslov disertacije: „RAZUMLJIVOST ZDRAVSTVENIH INFORMACIJA, PRAVA PACIJENATA U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU I PRAVA PACIJENATA U ZDRAVSTVENOJ DIPLOMACIJI: MULTIMETODOLOŠKO ISTRAŽIVANJE“
 
Mentorica: prof. dr. sc. ANA MARUŠIĆ
 
Datum obrane: 25. srpnja 2022.
 
Poveznnica: 
https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:1578/datastream/PDF/view
 
Kvalifikacijski znanstveni radovi za doktorsku disertaciju:


Karačić J, Dondio P, Buljan I, Hren D, Marušić A. Languages for different health information readers: multitrait-multimethod content analysis of Cochrane systematic reviews textual summary formats. BMC Med Res Methodol. 2019;19(1):75.
doi: 10.1186/s12874-019-0716-x.
Karačić J, Viđak M, Marušić A. Reporting violations of European Charter of Patients' Rights: analysis of patient complaints in Croatia. BMC Med Ethics. 2021;22(1):148.
doi.org/10.1186/s12910-021-00714-3
Karacic J, Vidak M, Marusic.The rule of global health diplomacy to support medical doctors in the pandemic. BMJ Leader 2021;5:A25.
doi.org/10.1136/leader-2021- FMLM.69
SAŽETAK:
Ciljevi:
Provedenim istraživanjima u ovoj doktorskoj disertaciji željeli smo analizirati kako se rješavaju potrebe i problemi pacijenata kroz tri razine: zdravstvenu informaciju - prepoznati zašto je pacijentima teško razumjeti zdravstvene informacije, prava u zdravstvenom sustavu - probleme pacijenata sa kojima se suočavaju u pristupu zdravstvenoj zaštiti te prava i potreba na globalnoj razini - odgovoriti na pitanje kako zdravstvena diplomacija može pomoći zdravstvenim djelatnicima u borbi sa pandemijom COVID-19.
Metode:
Za procjenu čitkosti teksta koristili smo dizajn presječne studije i pristup s više osobina i više metoda za analizu jezične karakteristike svih 164 priopćenja za javnost o Cochrane sustavnim pregledima. U presječnom istraživanju analizirati smo pritužbe pacijenata na dvije razine: a) pritužbe pacijenata zaprimljene putem službenog e-maila Hrvatskoj udruzi za promicanje prava pacijenata u 2017. i 2018. godini te b) godišnja izvješća 21 županijskih povjerenstava za prava pacijenata poslani Ministarstvu zdravstva u 2017. i 2018. godini (javni podaci, dostupni na zahtjev). U kvalitativnoj studiji koristili smo metodu intervjua relevantnih sudionika zdravstvene diplomacije u EU i stručnjaka povezanih sa zdravstvenom politikom da bismo identificirali i razumjeli ključne trenutne i buduće promjene koje utječu na globalno javno zdravstvo, prikupili iskustva i mišljenja o najboljim načinima balansiranja globalnog zdravstvenog djelovanja i zaštite osobnih prava pacijenata.
Rezultati:
Formati sažetih informacija za Cochrane sustavne preglede imaju nisku čitkost i niske jezične karakteristike. Jezik kojim su napisane najkvalitetnije zdravstvene informacije, kao što su laički sažetci je nečitak. Sustav za pritužbe pacijenata u Hrvatskoj nije učinkovit u preciznom bilježenju i odražavanju stvarnog stanja zaštite prava pacijenata u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Na globalnoj razini ispitanici utvrđuju da je uloga zdravstvene diplomacije ključna te da je potrebno uspostavljanje jasnog puta u karijeri za zdravstvene atašee i za poticanje učinkovite globalne zdravstvene diplomacije koja usklađuje javno zdravstvo i vanjsku politiku.
Potrebna je veća transparentnost i jasan proces podnošenja pritužbi kako bi se bolje razumjele potrebe pacijenata, razriješile optužbe, spriječile buduće pritužbe, čime bi se povećala kvaliteta i sigurnost zdravstvenog sustava.
Zaključak:
Središte zdravstvenog sustava je pacijent koji koristi zdravstveni sustav i zdravstvenu zaštitu. Zdravstvena pismenost za razumijevanje zdravstvenih informacija i predviđanje zdravstvenog stanja te učinkovita komunikacija pokazuju pozitivan utjecaj na zadovoljstvo pacijenata, istodobno smanjujući troškove zdravstvu. Potreban je sustavni pristup sadržaju i formatu zdravstvenih informacija za pacijente kako bi se osiguralo da su prikladni za ciljanu publiku. Zdravlje postaje sve kritičniji element u vanjskoj politici, a uloga zdravstvene diplomacije je ključna. Zdravstveni radnici i pacijenti imaju isti cilj: imati dobru kvalitetu zdravstvene zaštite koja omogućava partnerski odnos liječnika i pacijenta u zdravstvenom sustavu. Zdravstvena politika mora štititi zdravstvene djelatnike, kako bi oni mogli zaštiti pacijente.
SUMMARY:
“READABILITY OF HEALTH INFORMATION, PATIENTS 'RIGHTS IN THE HEALTHCARE SYSTEM AND PATIENTS' RIGHTS IN HEALTHCARE DIPLOMACY: A MULTIMETHODOLOGICAL RESEARCH"
Aims:
The research conducted in this doctoral dissertation aimed to analyze how the needs and problems of patients are solved through three levels: health information - identify why patients find it difficult to understand health information, rights in the health system - problems of patients in accessing health care and rights and global need - to answer the question of how health diplomacy can help health professionals fight the COVID-19 pandemic.
Methods:
To assess the readability of the text, we used a cross-sectional study design and a multi-feature and multi-method approach to analyze the linguistic characteristics of all 164 press releases on Cochrane systematic reviews. In the cross-sectional study, we analyzed patient complaints at two levels: a) patient complaints received via official e-mail to the Croatian Association for the Promotion of Patients' Rights in 2017 and 2018 and b) annual reports of 21 county patient rights commissions sent to the Ministry of Health in 2017 and 2018 (public data, available on request). In the qualitative study, we used the interview method of relevant EU health diplomacy participants and health policy experts to identify and understand key current and future changes affecting global public health, gather experiences and opinions on the best ways to balance global health and personal protection. patient rights.
Results:
Summary information formats for Cochrane systematic reviews have low readability and low language characteristics. The language in which the highest quality health information is written, such as plain language summaries, is illegible. The patient complaints system is not effective in accurately recording and reflecting the actual state of protection of patients' rights in the Croatian healthcare system. At the global level, participants identify that the role of health diplomacy is crucial and that a clear career path needs to be established for health attaches and to promote effective global health diplomacy that aligns public health and foreign policy.
Greater transparency and a clear process of complaints submission are needed to better understand patients' needs, resolve complaints and prevent future complaints, thus increasing the quality and security of the health care system.
Conclusion:
The center of the health system is the patient who uses the health system and health care. Health literacy for understanding health information and predicting health status and effective communication show a positive impact on patient satisfaction while reducing healthcare costs. A systematic approach to the content and format of health information for patients is needed to ensure that it is appropriate for the target audience. Health is becoming an increasingly critical element in foreign policy, and the role of health diplomacy is crucial. Healthcare professionals and patients have the same goal: to have a good quality of healthcare that enables a partnership between doctors and patients in the healthcare system. Health policy must protect health professionals so that they can protect patients. Ispiši stranicu