Ivana Dodig Pavlinac

Ime i prezime: dr. sc.  PAVLINAC DODIG IVANA dr. med.

Naslov disertacije: „ULOGA SEROTONINSKIH 5-HT1A RECEPTORA U DUGOROČNOJ FACILITACIJI FRENIČKOGA ŽIVCA IZAZVANOJ AKUTNIM PONAVLJANIM HIPOKSIJAMA U ŠTAKORA“

Mentorica: prof. dr.sc. VALIĆ MAJA

Datum obrane: 12.2.2014.

Kvalifikacijski znanstveni radovi za doktorsku disertaciju:

Ivana Pavlinac, Renata Pecotic, Zoran Dogas, Maja Valic. Role of 5-HT1A receptors in induction and preservation of phrenic long-term facilitation in rats. Respir Physiol Neurobiol 2011;175:146-152.
IF (JCR 2011) 2.242

IVANA P. DODIG, RENATA PECOTIC, MAJA VALIC and ZORAN DOGAS.
Acute intermittent hypoxia induces phrenic long-term facilitation
which is modulated by 5-HT1A receptor in the caudal raphe
region of the rat. J Sleep Res. 2012;21(2):195-203.
IF (JCR 2012) 3.043

Sažetak:
Opstrukcijska apneja tijekom spavanja (OSA) obiljeţena je razdobljima kolapsa gornjih dišnih putova praćenih ponavljanim epizodama hipoksije. U pokusnih ţivotinja akutne ponavljane hipoksije (AIH) mogu dovesti do dugotrajne pojačane aktivnosti freničkoga ţivca, poznate kao dugoročna facilitacija freničkoga ţivca (pLTF). Taj oblik fiziološke kompenzacije mogao bi doprinositi stabilizaciji disanja, smanjujući pojavnost apneja i/ili hipopneja u pacijenata oboljelih od OSA-e. Pokazano je da serotonin modulira neuralnu kontrolu disanja, vjerojatno putem projekcija koje kreću iz rafe jezgara. Cilj disertacije bio je istraţiti vaţnost pravovremene aktivacije 5-HT1A receptora u nastanku i očuvanju pLTF-a. Uloga aktivacije 5-HT1A receptora ispitana je u dvije različite vremenske točke, prije izlaganja AIH protokolu i nakon što je pLTF nastao. Nadalje, cilj disertacija bio je i proučiti učinke blokiranja 5-HT1A receptora u kaudalnom rafe području na pLTF izazvan AIH protokolom. Kako bi se istraţila vaţnost pravovremene aktivacije 5-HT1A receptora u nastanku i očuvanju pLTF-a, odrasli muţjaci Sprague–Dawley štakora, anestezirani uretanom, vagotomizirani, paralizirani i mehanički ventilirani izloţeni su AIH protokolu. Jedna skupina ţivotinja je intravenski primila selektivni antagonist 5-HT1A receptora WAY-100635 prije početka AIH protokola (skupina WAY0, n=7), a druga skupina nakon što se pLTF razvio (skupina WAY60, n=7). Kontrolna skupina (n=7) nije primila WAY-100635, nego je samo bila izloţena AIH protokolu. Vršna aktivnost freničkoga ţivca (pPNA), frekvencija disanja i parametri ritma disanja analizirani su tijekom pet hipoksijskih epizoda, te 15, 30 i 60 minuta nakon kraja posljednje hipoksije.
U kontrolnoj skupini 60 minuta nakon kraja posljednje hipoksije razvio se pLTF, koji se manifestirao kao povećanje pPNA (povećanje za 121,6±7,3%, P<0.001). Davanje WAY-100635 prije izlaganja ţivotinja AIH protkolu spriječilo je nastanak pLTF-a. Nadalje, davanje WAY-100635 nakon što se pLTF već razvio uzrokovalo je njegovo slabljenje. Kako bi se istraţila vaţnost 5-HT1A receptora u kaudalnom rafe području u mehanizmu nastanka pLTF-a, odrasli muţjaci Sprague–Dawley štakora, anestezirani uretanom, vagotomizirani, paralizirani i mehanički ventilirani izloţeni su AIH protokolu. Jednoj skupini ţivotinja u kaudalno rafe područje mikroubrizgan je WAY-100635 (WAY skupina, n=7), a kontrolnoj skupini (n=7) je u isto mjesto mikroubrizgana fiziološka otopina. U kontrolnoj skupini 60 minuta nakon kraja posljednje hipoksije razvio se pLTF. Mikroubrizgavanje selektivnoga antagonista 5-HT1A receptora WAY-100635 u kaudalno rafe područje prije AIH protokola spriječilo je nastanak pLTF-a.
Zaključno, aktivacija 5-HT1A receptora vaţna je i za nastanak, ali i za odrţavanje pLTF-a u štakora anesteziranih uretanom. Štoviše, aktivacija 5-HT1A receptora na supraspinalnoj razini vaţna je za nastanak pLTF-a. Smatra se da je u studijama na ţivotinjama pLTF vaţan mehanizam respiracijske neuroplastičnosti, koji bi mogao biti povezan s OSA-om u ljudi.
  Ispiši stranicu