EBM-Doktorati pred obranom

Frane Runjić
Naslov disertacije: "PROMJENE UPALNIH MARKERA I PAD SRČANE MITOHONDRIJSKE AKTIVNOSTI U BOLESNIKA S KORONARNOM ARTERIJSKOM BOLESTI I BLAGOM SISTOLIČKOM DISFUNKCIJOM"
Mentor: prof. dr. sc. Jasna Marinković Ljubković
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 28. 9. 2023.
Datum objave: 28. rujna 2023.
Disertacija: PDF

Nikolina Nika Veček
Naslov disertacije: "UTJECAJ KISELOG BILJNOG NAPITKA NA POVRŠINSKA SVOJSTVA DENTALNIH RESTAURATIVNIH MATERIJALA"
Mentor: prof. dr. sc. Silvana Jukić Krmek
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 25. 7. 2023.
Datum objave: 1. kolovoza 2023.
Disertacija: PDF

Marjan Urlić
Naslov disertacije: "UTJECAJ RAZLIČITIH OMJERA n6/n3 VIŠESTRUKO NEZASIĆENIH MASNIH KISELINA U HRANI NA SRČANU DIJABETIČKU NEUROPATIJU I IZRAŽAJ KONEKSINA 37 I 43 U SRČANOM MIŠIĆU ŠTAKORA"
Mentor: izv. prof. dr. sc. Natalija Filipović
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 25. 7. 2023.
Datum objave: 1. kolovoza 2023.
Disertacija: PDF

Pavle Vrebalov Cindro
Naslov disertacije: "ZNANJE I STAVOVI OPĆE POPULACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ O INFEKCIJI H. PYLORI I KVALITETA IZVJEŠĆIVANJA SAŽETAKA RANDOMIZIRANIH KLINIČKIH ISPITIVANJA O LIJEČENJU INFEKCIJE H. PYLORI"
Mentor: prof. dr. sc. Darko Modun
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 25. 7. 2023.
Datum objave: 1. kolovoza 2023.
Disertacija: PDF

HOLGER GÖBEL, MD
Komentori: Prof. Dr. Gerhard Grabenbauer Prof. Dr. Thomas Aigner
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 26. 1. 2022.
Datum objave: 5. srpnja 2023.
Disertacija: PDF

Marijana Rogulj
Naslov disertacije: "POVEZANOST ANKSIOZNOSTI DJECE OBOLJELE OD ASTME I NJIHOVIH  RODITELJA SA STUPNJEM KONTROLE BOLESTI"
​​Komentorice: prof. dr. sc. Katarina Vukojević i dr. sc. Linda Lušić Kalcina
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 27. 6. 2023.
Datum objave: 5. srpnja 2023.
Disertacija: PDF

Dubravka Vuković
Naslov disertacije: "RAZLIKE U DISTRIBUCIJI ŽIVČANIH VLAKANA I UPALNOG INFILTRATA U GENITALNOJ I EKSTRAGENITALNOJ VARIJANTI BOLESTI LICHEN SCLEROSUS"
Mentor: izv. prof. dr. sc. Snježana Mardešić
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 27. 6. 2023.
Datum objave: 28. lipnja 2023.
Disertacija: PDF

Matea Dragun Jurić
Naslov disertacije: "IMUNOHISTOKEMIJSKI IZRAŽAJ GENA ZA POPRAVAK POGREŠNO SPARENE DNA I ČIMBENIKA EPITELNO-MEZENHIMALNE TRANZICIJE U BUBREZIMA ŠTAKORA SA ŠEĆERNOM BOLESTI TIPA 1"
Mentor: prof. dr. sc. Katarina Vukojević
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 27. 6. 2023.
Datum objave: 28. lipnja 2023.
Disertacija: PDF

Dirk Mayer
Naslov disertacije: "EFFECTS OF NEWLY DESIGNED ALBUMIN-DERIVED PERFLUOROCARBON-BASED NANOPARTICLES IN THE THERAPY OF DECOMPRESSION INDUCED GAS EMBOLISMS IN RATS"
Mentor: prof. Katja Bettina Ferenz
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 24. 5. 2023.
Datum objave: 23. lipnja 2023.
Disertacija: PDF

​​​​Maja Farkaš
Naslov disertacije: "UPORABA ANTIBIOTIKA I REZISTENCIJA NA ANTIBIOTIKE U DJECE ŠKOLSKE DOBI"
Mentor: izv. prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 24. 5. 2023.
Datum objave: 1. lipnja 2023.
Disertacija: PDF

​​​​Marijana Janković Danolić
Naslov disertacije: "ULOGA ADROPINA I HOMOCISTEINA U ATEROGENEZI BOLESNIKA S PRIMARNIM SJÖGRENOVIM SINDROMOM"
Mentor: prof. dr. sc. Dijana Perković
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 24. 5. 2023.
Datum objave: 25. svibnja 2023.
Disertacija: PDF

Ema Puizina Mladinić
Naslov disertacije: "PROCJENA OŠTEĆENJA BUKALNIH STANICA USNE ŠUPLJINE UZROKOVANIH FLUORIDIMA"
Mentor: izv. prof. dr. sc. Antonija Tadin
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 26. 4. 2023.
Datum objave: 27. travnja 2023.
Disertacija: PDF

Matea Dolić
Naslov disertacije: "MENTALNO ZDRAVLJE MEDICINSKIH SESTARA TIJEKOM PANDEMIJE KORONAVIRUSA U HRVATSKOJ"
Mentori: izv. prof. dr. sc. Zenon Pogorelić i izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 26. 4. 2023.
Datum objave: 26. travnja 2023.
Disertacija: PDF

Petra Šimac

Naslov disertacije: "RAZINE BIOAKTIVNIH PEPTIDA KATESTATINA I ADROPINA U BOLESNIKA S REUMATOIDNIM ARTRITISOM"
Mentor: izv. prof. dr. sc. Dijana Perković
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 26. 4. 2023.
Datum objave: 26. travnja 2023.
Disertacija: PDF

​Josip Vrdoljak
Naslov disertacije: "MODELI STROJNOG UČENJA ZA PREDVIĐANJE METASTAZA U LIMFNE ČVOROVE U BOLESNIKA S RAKOM DOJKE"
Mentor: izv. prof. dr. sc. Joško Božić
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 26. 4. 2023.
Datum objave: 26. travnja 2023.
Disertacija: PDF

Žužić Furlan
Naslov disertacije: "PRISTUP PACIJENTU S ASIMPTOMATSKOM HIPERURICEMIJOM I GIHTOM - PROCJENA I USPOREDBA ZNANJA I STAVOVA LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE I STUDENATA ZAVRŠNIH GODINA STUDIJA MEDICINE"
Mentorica: doc. dr. sc. Marion Tomičić
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 29. 3. 2023.
Datum objave: 31. ožujka 2023.
Disertacija: PDF

Tina Vilović
Naslov disertacije: "PROCJENA ZNAČAJKI I STAVOVA POVEZANIH S MENTALNIM ZDRAVLJEM TE ODNOSA PREMA PANDEMIJI COVID-19 U LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE"
Mentorica: doc. dr. sc. Marion Tomičić
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 29. 3. 2023.
Datum objave: 31. ožujka 2023.
Disertacija: PDF

Josipa Marin Lovrić
Naslov disertacije: "IZRAŽAJ BILJEGA STANIČNOG CIKLUSA I PROLIFERACIJSKIH ČIMBENIKA TIJEKOM RAZVOJA LJUDSKOG OKA I INTRAOKULARNE TUMORIGENEZE"
Mentorica: prof. dr. sc. Katarina Vukojević
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 22. prosinca 2022.
Datum objave: 23. prosinca 2022.
Disertacija: PDF Ispiši stranicu