Neurologija

Pročelnik Katedre: izv. prof. dr. sc. Ivica Bilić, dr. med.
Zamjenik pročelnika Katedre: doc. dr. sc. Gordan Džamonja, dr. med.
Tajnica Katedre: doc. dr. sc. Vana Košta, dr.med.

Popis studija na kojima katedra drži nastavu:

Medicina

Dentalna

Nastavnici

Teme diplomskih radova
 

NASTAVA IZ KLINIČKE NEUROLOGIJE

Obavijesti

Prisustvovanje predavanjima, seminarima i vježbama je obavezno i uvjet je za polaganje ispita.

Napomena: Studenti su – prema priloženom rasporedu – dužni pripremiti određenu temu za seminarsku nastavu. Za savjete i preporučenu literaturu moraju se prethodno javiti voditelju teme seminara (vidi detaljne obavijesti o temama seminara, seminarskim skupinama te popis studenata zaduženih za pojedine teme).

U sklopu vježbi iz kliničke neurologije studenti će povremeno biti raspoređeni u dežurnu službu Klinike za neurologiju na određenoj lokaciji. Dežurstvo za studente počinje u 13,00 sati navedenog dana i traje do 18,00 sati.
Svaki je student dužan posjedovati Knjižicu kliničkih vještina, te savladati predviđena znanja za polaganje praktičnog dijela ispita.
Na kraju turnusa student polaže kolokvij znanja iz Knjižice što je uvjet za polaganje ispita.
 
Ispitni rokovi:
nakon završenog turnusa


Ispit se sastoji od pismenog dijela (test - 50 pitanja), te praktičnog i usmenog dijela.
 
Literatura:
Uz gradivo izneseno tijekom predavanja i seminara, studentima se u pripremi ispita savjetuje korištenje sljedeće literature (obvezna literatura):
Brinar i sur. Neurologija. Drugo, dopunjeno izdanje. Medicinska naklada, Zagreb, 2019.

Ispiši stranicu