Nastava

Obrazac_ Evidencija održane nastave
Obrazac_ Izvještaj održane nastave
Obrazac_Rješenje zahtjeva za mirovanje
Obrazac_Zahtjev za mirovanje obveza
Odluka Dekana o ukidanju indeksa_rujan 2022
Odluka o izmjenama i dopunama pravilnika o prijelazu Farmacija_rujan 2017
Odluka o mirovanju_prosinac 2017
Odluka o ukidanju indeksa, Farmacija 22_23
Odluka o uvjetima za upis predmeta i ulazne kompetencije FV 20.10.2016
Odluka o vođenju evidencije nastave_listopad 2015
Odluka, Indeks_isprava Medicinskog fakulteta_srpanj 2019
Pravilnik o autorskim pravima studenata_veljača 2023
Pravilnik o demonstratorima_siječanj 2023
Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti_siječanj 2023
Pravilnik o postupku istorazinskog vrednovanja nastavnog rada_siječanj 2023
Pravilnik o prijelazu drugih visokih ucilista MEFST_FV 20.10.2016
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijelazu s drugih visokih učilišta na Medicinski fakultet u Splitu (27. listopada 2022.)
Upute za pokretanje postupka prijelaza studenata drugih učilišta
Obrazac_Zahtjev za prijelaz s drugog visokog učilišta – priznavanje razdoblja studija
Pravilnik o prijelazu studij Farmacije_srpanj 2017
Pravilnik o samovrednovanju nastavnog rada_siječanj 2023
Pravilnik o studiju i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu_rujan 2020
Pravilnik o studiju i sustavu studiranja, MEFST, rujan 2021
Pravilnik o ujednačavanju stručnih naziva na Medicinskom fakultetu_veljača 2023
Pravilnik o vanjskoj i unutarsveucilisnoj suradnji_rujan 2019
Pravilnik za nadzor provedbe nastave_srpanj 2006
Pravilnik za prijavu izbornog predmeta_siječanj 2023.
Pravilnik o stručnoj praksi studenata integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Medicina, Medicina na engleskom jeziku i Dentalna medicina
Pravilnik o prijelazu s drugih sveučilišta na studij Medicina na engleskom jeziku (FV 22. 2. 2023) [HRV] [ENG]
Upute za priznavanje i vrjednovanje prethodnog učenja
Obrazac_ Zahtjev za priznavanje ispita Ispiši stranicu