Ivana Blažević

Ime i prezime: dr. sc. Ivana Blažević, dr. med.
 
Naslov disertacije: “USPOREDBA UČINKOVITOSTI CEFTAZIDIMA I DIKLOFENAK NATRIJA U REDUKCIJI PANKREATITISA NAKON ENDOSKOPSKE RETROGRADNE KOLANGIOPANKREATOGRAFIJE (ERCP) U PACIJENATA UMJERENOG RIZIKA – RANDOMIZIRANO KONTROLIRANO ISTRAŽIVANJE”
 
Mentor:  prof. dr. sc. GORAN HAUSER
 
Datum obrane: 11. listopada 2018.
 
Poveznica: https://library.foi.hr/dbook/index.php?B=1&item=X02140
 
Kvalifikacijski znanstveni radovi za doktorsku disertaciju:
 
Hauser G, Blažević I, Salkić N, Poropat G, Giljača V, Bulić Z, Štimac D. Diclofenac sodium versus ceftazidime for preventing pancreatitis after endoscopic retrograde cholangiopancreatography: a prospective, randomized, controlled trial. Surg Endosc. 2017;31(2):602-10.
 
Hauser G, Milosević M, Štimac D, Zerem E, Jovanović P, Blazević I. Preventing post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis: What can be done? World J Gastroenterol. 2015; 21(4):1069-80.
 
SAŽETAK
 
Uvod: Pankreatitis je najčešća komplikacija endoskopske retrogradne
kolangiopankreatografije (ERCP). Učinkovitost rektalno apliciranog diklofenak natrija u prevenciji razvoja pankreatitisa nakon ERCP-a je potvrđena u nekoliko randomiziranih multicentričnih istraživanja. Nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIL) su lijekovi s poznatim kontraindikacijama stoga ne mogu biti primijenjeni u značajnom broju bolesnika. Potencijalna alternativa za prevenciju razvoja pankreatitisa nakon ERCP-a za pacijente koji ne mogu primati nesteroidne protuupalne lijekove uključuje profilaktičku primjenu antibiotika.
 
Ciljevi: Usporediti učinkovitost parenteralno primijenjenog ceftazidima sa rektalno
apliciranim diklofenak natrijem za profilaksu pankreatitisa nakon ERCP-a.
Metode: Prospektivno su u studiju uključeni bolesnici koji su u periodu od lipnja 2013. do
veljače 2015. godine bili podvrgnuti zahvatu ERCP-a. U dvostruko slijepom, randomiziranom, kliničkom istraživanju bolesnici su primali ili supozitorij diklofenak natrija rektalno (100 mg) I placebo intravenozno (grupa A) ili ceftazidim (2 g) intravenozno i placebo retalno (grupa B) neposredno prije zahvata. Pratile se u se laboratorijske vrijednosti seerumskih i urinskih amilaza, te klinički nalaz u bolesnika nakon ERCP-a. Pankreatitis nakon ERCP-a je bio definiran sukladno standardiziranim kriterijima prema konsenzusu iz 1991. godine.
 
Rezultati: Od ukupno 272 bolesnika uključena u studiju (grupa A: 129, grupa B: 143) 32
bolesnika su razvila pankreatitis (grupa A: 11 [8.5%]; grupa B: 21 [14.7 %]; P=0.17; relativni
rizik=1.72; 95% interval pouzdanosti [CI]=0.86–3.43). Stupanj ozbiljnosti pankreatitisa, kao niti registrirane komplikacije, nisu se značajno razlikovali između dvije grupe bolesnika. Uzimajući u obzir dijagnostički značaj za predikciju pankreatitisa nakon ERCP-a, vrijednosti serumskih i urinskih amilaza 4 do 6 sati nakon zahvata sui male podjednaku površinu ispod krivulje osjetljivosti 88 (0.88 [95% CI=0.84–0.92; P<0.0001] and 0.89 [95% CI=0.85–0.93; P<0.0001]). Vrijednosti serumskih amilaza ≥560 U/L i urinskih amilaza ≥1150 U/L imaju pozitivnu prediktivnu vrijednost za razvoj pankreatitisa nakon ERCP-a ≥10. Vizualno analogna skala boli u trbuhu sa pragom postavljenim na vrijednost ≥5 ima odličan dijagnostički potencijal za predviđanje razvoja pankreatitisa nakon procedure.
 
Zaključak: Incidencija pankreatitisa nakon ERCP-a nije se statistički značajno razlikovala
između dvije skupine bolesnika. Ceftazidim može poslužiti kao dobra alternativa nesteroidnim protupalnim lijekovima u prevenciji razvoja pankreatitisa u bolesnika umjerenog rizika. Kao korisni rani prediktori razvoja pankreatitisa nakon ERCP-a mogu poslužiti vrijednosti serumskih i urinskih amilaza u kombinaciji sa VAS skalom za bol u trbuhu.
 
Ključne riječi: Nesteroidni protu-upalni lijekovi. Ceftazidim. ERCP. Pankreatitis.
 
 
SUMMARY:
 
“DICLOFENAC SODIUM VERSUS CEFTAZIDIME FOR PREVENTING PANCREATITIS AFTER ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY: A PROSPECTIVE, RANDOMIZED, CONTROLLED TRIAL”
 
Background: Pancreatitis is the most common complication of endoscopic retrograde
cholangiopancreatography (ERCP). The efficacy of rectally administered diclofenac sodium in theprevention of PEP has been confirmed in several randomized multicenter trials. One of the potentialalternatives in patients with contraindications to NSAILs are antibiotics.
 
Aims: To compare the efficacy of prophylactic, parenterally administered ceftazidime and
rectally applied diclofenac sodium for the prophylaxis of post-endoscopic retrograde
cholangiopancreatography pancreatitis (PEP).
 
Methods: In a double-blind, randomized, controlled trial, patients received a suppository
containing diclofenac sodium rectally (100 mg) and placebo intravenously (group A) or ceftazidime intravenously (1 g) and placebo rectally (group B) immediately before the procedure. The serum and urine amylase levels were recorded and the patients were clinically evaluated after ERCP.
 
Results: Of the 272 patients enrolled (group A: 129; group B: 143), 32 developed
pancreatitis (group A: 11 [8.5 %]; group B: 21 [14.7 %]; P = 0.17; relative risk = 1.72; 95 %
confidence interval [CI] = 0.86–3.43). The severity of the pancreatitis or complications did not significantly differ between the groups. With regard to their diagnostic value for predicting PEP, both serum and urine amylase levels at 4–6 h after ERCP had similar areas under the receiver operating characteristics curve (0.88 [95% CI=0.84–0.92; P<0.0001] and 0.89 [95% CI=0.85–0.93;P<0.0001], respectively). A serum amylase level of ≥560 U/L and urine amylase level of ≥1150U/L indicated a positive likelihood ratio for post-ERCP pancreatitis of C10. Moreover, the threshold visual analog scale score of 5 for abdominal pain after ERCP had excellent diagnostic potential for predicting the presence or absence of post-ERCP pancreatitis.
 
Conclusions: The PEP incidence did not differ between the ceftazidime and diclofenac
sodium groups. In patients with nonsteroidal anti-inflammatory drug contraindications, antibiotics can be considered a safe alternative to diclofenac sodium for PEP prevention. Moreover, the visual analog scale for abdominal pain has excellent diagnostic value for predicting PEP.
Keywords: Anti-inflammatory agents. Nonsteroidal. Ceftazidime. ERCP. pancreatitis.
  Ispiši stranicu