Pretražite novosti:

Odluka o rasporedu korištenja godišnjeg odmora za 2020. godinu

Odluka o rasporedu korištenja godišnjeg odmora za 2020. godinu
SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET
Klasa: 113-03/20-01/0001
Ur. broj: 2181-198-04-04-20-0021

Split, 16. lipnja 2020.

Na temelju članka 85. Zakona o radu ( NN 93/14 i 127/17, 98/19), odredbi Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), odredbi Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019) te članka 36. i 37. Pravilnika o radu Medicinskog fakulteta u Splitu (rujan 2019.), dekan prof. dr. sc. Zoran Ðogaš donosi sljedeću:

ODLUKU (pdf)

o rasporedu korištenja godišnjeg odmora za 2020. godinu.

1. Utvrđuje se raspored korištenja godišnjeg odmora za zaposlenike Fakulteta u 2020. godini na način da se godišnji odmor koristi u dva dijela sukladno kalendaru aktivnosti Sveučilišta u Splitu, i to:

1. DIO GODIšNJEG ODMORA:

- prvi dan početka korištenja godišnjeg odmora je 20. srpnja 2020., a prvi dan dolaska na posao je najkasnije 1. rujna 2020.

Zaposlenici su u ovom dijelu godišnjeg odmora obvezni koristiti pretežiti broj dana od ukupnog broja dana godišnjeg odmora.

Prvi dan 1. dijela godišnjeg odmora zaposlenik planira sukladno svojim radnim obvezama i po odobrenju nadređenoga, a počinje koristiti godišnji odmor po odobrenju dekana.

2. DIO GODIšNJEG ODMORA:

- prvi dan početka korištenja godišnjeg odmora je 28. prosinca 2020., a prvi dan dolaska na posao je najkasnije 4. siječnja 2021.

Prvi dan 2. dijela godišnjeg odmora zaposlenik planira sukladno svojim radnim obvezama i po odobrenju nadređenoga, a počinje koristiti godišnji odmor po odobrenju dekana.
  1. Za zaposlenike na radnim mjestima u zajedničkim službama Fakulteta, a uzimajući u obzir specifične potrebe organizacije rada, odredbe ove odluke primjenjivat će se okvirno.
  2. Prije donošenja ove Odluke obavljeno je savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom Fakulteta.
  3. Ova Odluka oglašava se na oglasnoj ploči Fakulteta danom donošenja.
Dekan

prof. dr. sc. Zoran Ðogaš Ispiši stranicu