Plan i program predmeta Obiteljska medicina

A) Kolegij je na 6. studijskoj godini, ima 180 sati u obliku bloka s po 8 radnih sati dnevno i nosi 7 ECTS bodova.

1. Sastoji se od nastave (predavanja i seminari), terenske prakse/vježbi i OSKI.
2. Sva dokumentacija o ispitu čuva se u pisanom obliku u pismohrani Katedre za obiteljsku medicinu.
 
B) Nastava
Nastava (predavanja i seminari) se odvija u zgradi Fakulteta i u KBC-u (Firule, Križine i PAK), a praktični dio (vježbe) u ordinacijama obiteljske medicine u Splitu, na srednje-dalmatinskim otocima i priobalju.
 
C) Ispit i ocjena
1. Ispit se sastoji od tri dijela. Iz ukupnog broja postignutih bodova formira se ocjena:
    60-69 dovoljan, 70-79 dobar, 80-89 vrlo dobar i 90-100 izvrstan.
 
2. Sastavnice ispita i njihov doprinos u sveukupnoj ocjeni:

 a) Usmeni dio 55%
 b) Pismeni dio - test  25%
 c) Objektivni strukturirani klinički ispit (OSKI)  20%Ocjena na ispitu se formira na slijedeći način:
60-69 bodova (%): dovoljan (2)
70-79 bodova (%): dobar (3)
80-89 bodova (%): vrlo dobar (4)
90-100 bodova (%): izvrstan (5)

a) Usmeni ispit

Sastavnice su: komunikacija, primijenjeno znanje, logično zaključivanje, donošenje odluka, dijagnostika, posebnosti rada u obiteljskoj medicini (holistički pristup, kontinuirana zdravstvena zaštita, kućne posjete i kućna njega, palijativna skrb), liječenje bolesnika a ne bolesti. Ukupno pet (5) pitanja, svako nosi 0-11 bodova, maksimalni broj bodova je 55, a prolazno je 33  (60%).

b) Pismeni ispit - test

Sastoji se od 25 pitanja s ponuđenih pet odgovora od kojih je samo jedan točan (MCQ). Točan odgovor je samo 1 i svako pitanje nosi 1 bod, raspon je od 0-25 bodova. Postignuti broj točnih odgovora na pismenom ispitu maksimalno je 25 bodova, a prag prolaznosti je 15 bodova (60%).

c) Objektivno strukturirani klinički ispit (OSKI)

Pet (5) je postaja za ispitivanje kliničkih vještina, svaka sa četiri postupka. Izvršavanje pojedine vještine ocjenjuje se sa "uspješno" ili "neuspješno". Svaka postaja nosi 0-4 bodova, ukupno maksimalno 20. Prag prolaznosti je 12 bodova, (60%). Ne postizanje praga bilo koje od ovih sastavnica isključuje studenta iz daljnjeg ispitivanja. Ispiši stranicu