Katedra za farmaciju

Katedra za farmaciju osnovana je 1. listopada 2012. godine, a od 1. listopada 2020. godine pročelnik Katedre je doc. dr. sc. Ana Šešelja Perišin.
 
Katedra za farmaciju ustrojena je u znanstvenom polju Farmacija i znanstvenoj grani Farmacija, kako bi se isključivo usmjerila na problematiku iz polja farmacije i ujedno kvalitetno zadovoljile nastavne, znanstvene i stručne potrebe studija Farmacija.
U tom smislu, osnovna zadaća Katedre je provedba nastavnog plana i programa za studente studija Farmacija na svih pet godina Studija.
 
Nastavnici uključeni u rad Katedre.
1.      prof. dr. sc. Darko Modun
2.      doc. dr. sc. Ana Šešelja Perišin, mag. pharm. (pročelnik)
3.      doc. dr. sc. Josipa Bukić, mag. pharm.
4.      doc.  dr. sc. Dario Leskur, mag. pharm.
5.      doc. dr. sc. Doris Rušić, mag. pharm.
6.      prof. dr. sc. Siniša Tomić (naslovni profesor)
7.      Mate Portolan, mag .pharm (naslovni predavač)
8.      Ivanka Maleš, mag. pharm. (asistent)
9.      dr. sc. Marija Stipić, mag. pharm. (naslovni viši asistent)
10.    Ana Petrić, mag. pharm. (naslovni predavač)
11.     Antonija Banić, mag. pharm. (naslovni asistent)
12.    Jelena Kačić, mag. pharm. (naslovni asistent)
13.    Jelena Jelaska, mag. pharm. (naslovni asistent)
14.    dr. sc. Ante Mihanović (naslovni predavač)
15.    Lovre Zekan, mag. pharm. (naslovni predavač)

Predmeti koji se izvode na studiju Farmacije u okviru Katedre za farmaciju

1. Uvod u farmaciju
2. Farmaceutsko nazivlje i grafija
3. Društvena farmacija
4. Farmakopeja
5. Biokemija lijekova
6. Magistralni pripravci
7. Farmaceutski oblici
8. Farmaceutsko zakonodavstvo
9. Istraživanje i razvoj lijekova
10. Farmaceutska skrb i samoliječenje
11. Klinička farmacija
12. Stručno osposobljavanje
13. Farmaceutska kemija 1
14. Farmaceutska kemija 2
15. Kozmetologija
 

NOVOSTI


PharmMedQ projekt

IQPharm projekt

Unapređenje stručne prakse

Plivina Škola ljekarničke skrbi u Splitu

Raspored turnusne nastave za akademsku godinu 2021./2022.

1. godina
2. godina
3. godina
4. godina
5. godina Ispiši stranicu