Društvena farmacija

Opis i sadržaj predmeta (pdf)

Ciljevi slušaja predmeta Društvena farmacija su sljedeći:
 1. Upoznati pojmove i definicije zdravlja, bolesti, prevencije i ljekarničke skrbi, te ulogu zdravstvenog sustava, osobito farmacije i lijekova u društvu.
 2. Naučiti organizaciju zdravstvene zaštite na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini, te modele kolaborativne prakse i ugovaranja zdravstvene zaštite i osiguranja
 3. Razumjeti ulogu ljekarnika kao zdravstvenog profesionalca koji brine o ishodima liječenja i sigurnosti pacijenta s naglaskom na etiku, deontologiju i zakonodavstvo.
 4. Naučiti raspoznavati socijalni profil pacijenta, razumjeti pristup pacijentima ovisnicima i vulnerabilnim skupinama pacijenata
 5. Upoznati rad nacionalnih i međunarodnih strukovnih organizacija, regulatornih tijela i nadlenih ministarstava

Nakon odslušanog i položenog predmeta Društvena farmacija studenti bi trebali steći sljedeća znanja s kojima bi trebali moći
 1. Opisati i objasniti ulogu ljekarnika  i ljekarničke djelatnosti u društvu
 2. Navesti i razumjeti specifičnosti vulnerabilnih skupina pacijenata
 3. Opisati djelatnost Hrvatskog farmaceutskog društva, Hrvatske ljekarničke komore, Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode, Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Svjetske zdravstvene organizacije, Farmaceutske internacionalne federacije i ostalih str.organizacija u zemlji i svijetu
 4. Navesti komponente socijalnog profila pacijenta i primjere iz prakse
 5. Definirati zdravlje, bolest, prevenciju, liječenje
 6. Opisti osnovne značajke i razine kolaborativne prakse u zdravstvenom sustavu

Raspored turnusa

Predmet Društvena farmacija ne izvodi se u akad. god. 2020./2021. Ispiši stranicu