Farmaceutsko nazivlje i grafija

Opis i sadržaj predmeta (pdf)

Ciljevi slušanja predmeta Farmaceutsko nazivlje i grafija su sljedeći:
1.  Upoznavanje studenta s načinom na koji farmaceuti uređuju svoje nazivlje koje se zasniva na tradiciji hrvatskog ljekarničkog nazivlja
2.  Upoznavanje studenta s terminološkim zahtjevima farmaceutskog nazivlja, tj. o usklađenosti nazivlja sa strukom te jezičnim zahtjevima, jer je farmaceutsko nazivlje podskup standardnog hrvatskog jezika
3.  Naučiti i steći vještine u pisanju farmaceutskih naziva za tvari za farmaceutsku uporabu te za normirane izraze


Nakon odslušanog i položenog predmeta Farmaceutsko nazivlje i grafija studenti bi trebali steći sljedeća znanja s kojima bi trebali moći
1. Primijeniti jezikoslovne teorije u farmaciji u svrhu stručnog govora ili izražavanja, tj. za spretno i stručno slaganje i izvođenje riječi u farmacijskoj znanosti i farmaceutskoj praksi
2. Napisati ispravno nazive koji se koriste za tvari za farmaceutsku uporabu za kemijske elemente i spojeve, ione, radikale, izomere, biljne droge i biološke lijekov
3. Upotrijebiti odgovarajući normirani izraz za farmaceutske oblike, puteve primjene te spremnike i zatvarače u farmaciji
4. Rukovati s Hrvatskom farmakopejom u smislu korištenja farmaceutskog nazivlja za farmaceutske tvari i normirane izraze 

Raspored turnusa

Izvođenje turnusne nastave iz Farmaceutskog nazivlja i grafije u akad. god. 2021./2022. predviđeno je od 4. srpnja - 11. srpnja 2022. godine.

Ispitni rokovi u akad. god. 2021./2022.

11. 07. 2022.
26. 07. 2022.
08. 09. 2022.
22. 09. 2022. Ispiši stranicu