Izvedbeni raspored

 Izvedbeni raspored - Etika u zdravstvu

 
Nastava se održava na 3 katu Sveučilišne knjižnice (Viječnica).

4. lipnja 2012.g.
10:30 – 12:05 Predavanje: Uvod u medicinsku etiku i bioetiku. Suvremeni pristup rješavanju bioetičkih pitanja u zdravstvu. 2 sata. Prof. dr. sc. Ivan Kešina. 
12:10 – 13:45 Predavanje: Načela biomedicinske etike; Teorije morala. 2 sata. Prof. dr. sc. Ivan Kešina.
14:40 – 16:10  Predavanje: Deontologija; Hrvatska komora fizioterapeuta; Etički kodeksi strukovnih organizacija. Odnos prema pacijentu. Odnos prema liječnicima i ostalim zdravstvenim djelatnicima. 2 sata. Doc. dr. sc. Marko Jukić
 
5. lipnja 2012.g.
14:00 – 15:30 Seminar: Suradnja među zdravstvenim djelatnicima. Povjerljivost informacija.  Autonomija pacijenta. Prikaz i analiza slučajeva. 2 sata. Goran Mijaljica
15:35 – 17:05  Predavanje:. Suglasnost za liječenje ili dijagnostički postupak (legalni aspekt i praktični pristup). Autonomija bolesnika, Odbivanje liječenja od strane bolesnika. 2 sata. Doc. dr. sc. Marko Jukić.
17:10 – 18:40 Predavanje: Palijativna skrb i liječenje boli. Hospicijski pokret. Eutanazija. 2 sata. Doc. dr. sc. Marko Jukić
 
6. lipnja 2012.g.
10:30 – 12:05  Seminar: Religija i zdravstvena skrb. Multikulturalnost i uvažavanje različitosti.  Rasprava. 2 sata. Prof. dr. sc. Ivan Kešina.
12:10 – 13:45  Predavanje: Medicina u izvanrednim okolnostima (katastrofe, oružani sukobi, izvršenje smrtne kazne, sprječavanje mučenja i ostalo). Prava osoba oboljelih od duševnih bolesti te uloga liječnika pri prisilnom liječenju. Prof. dr. sc. Marija Definis Gojanović
14:40 – 16:10  Seminar: Mediji i prava pacijenata. Prikaz isječaka iz tiskanih i elektroničkih medija. Rasprava. 2 sata. Goran Mijaljica, dr. med.
16,:10 – 17:40  Seminar: Etika i sport. Doping. Rasprava. 2 sata. Goran Mijaljica, dr. med.
17:40 – 19:10  Seminar: Rad s djecom i odraslima s posebnim potrebama. Prikaz i analiza slučaja. 2 sata. Goran Mijaljica, dr. med.
 
7. lipnja 2012.g.
Državni praznik.

8. lipnja 2012.g.
10,30 – 12,05  Seminar: Fizioterapija u umjetnosti. Rasprava knjige i filma “Skafander i leptir” i “The Waterdance” 2 sata. Mario Malički, dr.med.
12,10 – 13,45  Seminar: Palijativna medicina, Hospicijski pokret . 2 sata. Goran Mijajica, dr. med. 
14,40 – 16,10  Seminar: Uloga u rehabilitaciji osoba s posebnim potrebama. Rehabilitacija djece sa smetnjama u razvoju. Rad s bolesnicima bez svijesti. Liječenje boli. 2 sata. Goran Mijaljica, dr. med.
16:10 – 17:40  Seminar: Analiza slučajeva prema etičkim kodeksima. Primjena načela biomedicinske etike u rješavanju moralnih dvojbi u zdravstvenoj skrbi. Prikaz i analiza slučajeva. 2 sata. Goran Mijaljica, dr. med.
 
 
Predavanja 12 sati
Seminara 18 sat
Ispiši stranicu