Dokumenti

Medicinski fakultet u Splitu je javno visoko učilište u sastavu Sveučilišta u Splitu koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i visokostručni rad u znanstvenom i obrazovnom području biomedicine i zdravstva. Osnivač fakulteta je Sveučilište u Splitu.

Naziv Fakulteta je: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
Sjedište Fakulteta je u Splitu, Šoltanska 2.
Fakultet je utemeljen 26. ožujka 1997.

PRAVNI AKTI MEDICINSKOG FAKULTETA U SPLITU
 • Statut Medicinskog fakulteta u Splitu (prosinac 2019.) [pdf]*
 • Odluka Senata Sveučilišta u Splitu o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta [pdf]*

NASTAVA
 • Pravilnik o studiju i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu (rujan 2020.) [pdf]
 • Pravilnik o studiju i sustavu studiranja (rujan 2013.) [pdf]
 • Pravilnik za nadzor provedbe nastave (srpanj 2006.) [pdf]*
 • Pravilnik o diplomskom radu i diplomskom ispitu za studij Farmacija (ožujak 2015.) [pdf]*
 • Odluka o vođenju evidencije o održanoj nastavi (listopad 2015.) [pdf]*
 • Evidencija o održanoj nastavi [docx]
 • Izvještaj o održanoj nastavi [xlsx]
 • Pravilnik o prijelazu s drugih visokih učilišta na MEFST (FV 20.10.2016) [pdf]
 • Odluka o uvjetima za upis predmeta i ulazne kompetencije (FV 20.10.2016.) [pdf]
 • Pravilnik o prijelazu s drugih visokih učilišta na integrirani studij Farmacija (FV 20.07.2017) [pdf]
 • Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijelazu s drugih visokih učilišta na integrirani studij Farmacija (FV 21.09.2017) (jpg)
 • Odluka o mirovanju studentskih prava i obveza na integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima Medicinskog fakulteta [pdf]*
 • Indeks – isprava Medicinskog fakulteta Split  [pdf]*

DOPUSNICE
 • Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina [pdf]*
 • Integrirani preddiplomski i diplomski studij Dentalna medicina [pdf]*
 • Integrirani preddiplomski i diplomski studij Farmacija [pdf]*
 • Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina na engleskom jeziku [pdf]*
 • Poslijediplomski specijalistički studij Medicina spavanja (Sleep medicine[pdf]*
 • Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Klinička medicina utemeljena na dokazima [pdf]*
 • Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Biologija novotvorina [pdf]*
 • Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Translacijska istraživanja u biomedicini [pdf]*
 • Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Klinička epidemiologija [pdf]*
 • Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Anesteziologija reanimatologija i intenzivna medicina [pdf]*
 • Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Oftalmologija i optometrija [pdf]*
 • Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Pedijatrija [pdf]*
 • Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Patologija i citologija [pdf]*
 • Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Neurologija [pdf]*
 • Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Klinička radiologija [pdf]*

Mišljenje o usklađenosti studijskog programa s odredbama Direktive 2005/36/EC i 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća:
 • studiji Medicina i Medicina na engleskom jeziku [pdf]*
 • studij Dentalna Medicina [pdf]*
 • studij Farmacija [pdf]*


RADNI ODNOSI, KADROVI
 • Pravilnik o radu (stupio na snagu 27. rujna 2019.)  [pdf]*
 • Nastavne norme za 2014. / 2015. [pdf]
 • Nastavne norme za 2015. / 2016. [pdf]
 • Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja (veljača 2014.) [pdf]*
 • Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta (lipanj 2008.) [pdf]*
 • Pravilnik o stalnom medicinskom usavršavanju (rujan 2006.) [pdf]*
 • Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine (veljača 2015.) [pdf]*
 • Odluka o trajanju i rasporedu te evidenciji radnog vremena (travanj 2015.) [pdf]
 • Procjena rizika 2017. radna verzija [zip]
 • Dopuna Procjene rizika 15.3.2018.  [zip]
 • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javim službama (prosinac 2017.) [pdf]
 • Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu (lipanj 2017.) [pdf]*
 • Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (prosinac 2018.) (pdf)
 • Dodatak I Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje (posebni uvjeti rada) (prosinac 2018.) (pdf)
 • Dopuna Temeljnom kolektivnom ugovoru (svibanj 2018.) (pdf)
 • Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta u Splitu (31. svibanj 2019.) (pdf)

STUDENTI
 • Pravilnik o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama  (veljača 2009.) [pdf]*
 • Statut Studentskog zbora Medicinskog fakulteta u Splitu (lipanj 2008.) [pdf]*
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ
 • Pravilnik o sveučilišnim poslijediplomskim studijima i postupku stjecanja doktorata znanosti - (listopad 2020.) [pdf]
 • Regulations on University postgraduate studies and process  of earning a doctor of science degree - consolidated text [pdf].
 • Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima - (listopad 2020) [pdf]*

ETIKA, DEONTOLOGIJA I STEGOVNA ODGOVORNOST
 • Etički kodeks Medicinskog fakulteta u Splitu (travanj 2009.) [pdf]*
 • Pravilnik o radu Etičkog povjerenstva za biomedicinska istraživanja (veljača 2006.) [pdf]*
 • Deontološki kodeks za nastavnike Medicinskog fakulteta u Splitu (srpanj 2009.)  [pdf]*
 • Deontološki kodeks za studente Medicinskog fakulteta u Splitu (srpanj 2009.) [pdf]*
 • Pravilnik o odgovornosti zaposlenika za povrjede obveza iz radnog odnosa (ožujak 2010.) [pdf] *
 • Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika (ožujak 2010.) [pdf]*
 • Pravilnik o ponašanju i stegovnoj odgovornosti studenata (veljača 2000.) [pdf]*
 • Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti (prosinac 2019.) [pdf]*

KVALITETA
 • Politika osiguravanja kvalitete (travanj 2013.) [pdf]*
 • Pravilnik o sustavu za unaprjeđenje kvalitete (listopad 2019.)  [pdf]*
 • Priručnik osiguravanja kvalitete (studeni 2019.) (pdf)
 • Pravilnik o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete (studeni 2019.) (pdf)

RAZNO
 • Strategija razvoja Medicinskog fakulteta u Splitu za razdoblje 2014.-2020. [pdf]
 • Strategija znanstvenog razvoja Medicinskog fakulteta u Splitu za razdoblje 2014.-2020. [pdf]
 • Strategija razvoja Medicinskog fakulteta u Splitu za razdoblje 2009.-2014.[pdf]
 • Pravilnik o nagradama i priznanjima (veljača 2016.)  [pdf] *
 • Pravilnik o postupku provođenja vještačenja (studeni 2014.) [pdf] *
 • Pravilnik o izradi prioritetne liste za novčano podupiranje nabave znanstvene opreme (ožujak 2007.) [pdf]*
 • Pravilnik o Hrvatskom centru za globalno zdravlje (veljača 2008.)  [pdf] *
 • Pravilnik o radu knjižnice (svibanj 2008.) [pdf] *
 • Pravilnik o izjednačavanju stručnih naziva (lipanj 2008.) [pdf]*
 • Pravilnik o kriterijima za prijem (upućivanje) doktora dentalne medicine na specijalizacije iz dentalne medicine (svibanj 2012.) [pdf]*
 • Pravilnik o službenim putovanjima (listopad 2009.) [pdf]*
 • Pravilnik o projektima (siječanj 2011.) [pdf]*
 • Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja prihoda ostvarenog na tržištu od obavljanja vlastite djelatnosti koje se ne financiraju iz državnog proračuna (rujan 2010.) [pdf]*
 • Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene (ožujak 2016.) [pdf]
 • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (veljača 2020.)  [pdf] *
 • Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti (lipanj 2006.) [pdf] *
 • Pravilnik o trajnoj medicinskoj izobrazbi (svibanj 2016.)  [pdf] *
 • Odluka o izmjenama i dopunama pravilnika o trajnoj medicinskoj izobrazbi (svibanj 2016.)  [pdf] *
 • Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka (veljača 2019.) [pdf]*
 • Pravilnik o koristenju sluzbenih vozila (travanj 2020.) [pdf]*

POSLOVNICI
 • Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća (rujan 2015.) [pdf]*
 • Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Fakultetskog Vijeća [pdf]*
 • Poslovnik o radu povjerenstva za kadrove (srpanj 2006.) [pdf]*
 • Poslovnik o postupku izbora dekana (svibanj 2001.) [pdf]*
 • Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o postupku izbora dekana Medicinskog fakulteta (svibanj 2020.) [pdf]*

DORMITORIJ I NASTAVNI PROSTORI
 • Odluka - najam prostora (studeni 2016.) [pdf]*
 • Odluka - cjenik najma prostora (studeni 2016.) [pdf]
 • Odluka o načinu odobravanja prostora Fakulteta [pdf]*
 • Zahtjev za odobrenje korištenja dormitorija [xls]
 • Zahtjev za odobrenje korištenja prostorija [xls]

* (skenirani dokumenti)
  Ispiši stranicu