Formulari i dokumenti Doktorske škole

Dodatne informacije za pristupnike i studente doktorske škole


Prijava i obrana rada

Prijavu teme napisanu prema naputku dostavite u Službu za znanost i poslijediplomske studije u pisanom i elektroničkom formatu. Uz prijavu teme potrebno je dostaviti životopis, mišljenje mentora, znanstveni rad/radove iz teme doktorata na kojemu ste prvi autor, IF > 1. Dostaviti i potvrdu o IF-u koju izdaje knjižnica Medicinskog fakulteta u Splitu. Mišljenje mentora predaje se u tiskanom formatu i treba biti originalni potpisani dokument.
Gotovu disertaciju predajete u pisanom formatu (četiri uvezana primjerka), uz originalni potpisani dokument suglasnosti mentora sa sadržajem rada koji se predaje na ocjenu.

Ove dokumente pošaljite na e-adresu: julija.pusic@mefst.hr. Na istu adresu se javite ako vam trebaju dodatna pojašnjenja.

Naputak za prijavu teme doktorskog rada - klasični tip [.pdf]
Naputak za prijavu teme doktorskog rada koji se temelji na objedinjenim radovima .pdf
Dodatak naputku .pdf

Naputak za izradu doktorskog rada [.pdf]

Odgovori na pitanja studenata

Povjerenstvo za doktorate
  Ispiši stranicu