Formulari i dokumenti Doktorske škole

Dodatne informacije za pristupnike i studente doktorske škole

Prijava i obrana rada


Prijava teme doktorata

Prijavu teme napisanu prema naputku dostavite u Službu za znanost i poslijediplomske studije u pisanom i elektroničkom formatu. Uz prijavu teme potrebno je dostaviti:
- životopis
- mišljenje mentora (mišljenje mentora predaje se u tiskanom formatu i treba biti originalni potpisani dokument)
- znanstveni rad/radove iz teme doktorata na kojemu ste prvi autor, IF > 1
- potvrdu o IF-u koju izdaje knjižnica Medicinskog fakulteta u Splitu (prije prijave teme zamolite voditeljicu Knjižnice Anu Utrobičić, prof. (ana.utrobicic@mefst.hr) za izdavanje te potvrde uz prilaganje vašeg objavljenog rada ili radova)
- potvrdu od Etičkog povjerenstva ukoliko provodite istraživanje za koje protokol treba odobriti Etičko povjerenstvo
- zamolbu Povjerenstvu za doktorate za uzimanje prijave teme u postupak (u zamolbi navesti po kojim temeljima udovoljavate uvjetima za prijavu teme doktorata: na kojem poslijediplomskom studju studirate, na kojoj ste godini studija, jeste li podmirili sve financijske obveze prema studiju, jeste li položili sve ispite do prijave teme doktorata, koje radove ste objavili i s kojim IF-om)
- ako namjeravate tražiti odobrenje cjelokupnog postupka na engleskom jeziku, i zasebnu zamolbu za odobravanje postupka na engleskom jeziku.

Gotova disertacija

Gotovu disertaciju predajete u pisanom formatu (četiri tiskana spiralno uvezana primjerka), uz originalni potpisani dokument suglasnosti mentora sa sadržajem rada koji se predaje na ocjenu i radovima koje ste objavili u okviru doktorata. Sve te dokumente također trebate poslati u elektroničkom obliku na e-adresu: julija.pusic@mefst.hr. Na istu adresu se javite ako vam trebaju dodatna pojašnjenja.

Naputak za prijavu teme doktorskog rada - klasični tip [.pdf]
Naputak za prijavu teme doktorskog rada koji se temelji na objedinjenim radovima .pdf
Dodatak naputku .pdf

Naputak za izradu doktorskog rada [.pdf]

Odgovori na pitanja studenata

Povjerenstvo za doktorate
  Ispiši stranicu