Neurologija

Pročelnik Katedre: Prof. dr. sc. Ivo Lušić, dr. med.
Zamjenik pročelnika Katedre: prof. dr. sc. Veselin Vrebalov-Cindro, dr. med.

Popis studija na kojima katedra drži nastavu:

Medicina
Nastavnici
Teme diplomskih radovaNASTAVA IZ KLINIČKE NEUROLOGIJE

Obavijesti

Predavanja će se održavati u Amfiteatru PAK- Firule.
Seminari će se održavati u učionici PAK, informatičkoj učionici PAK (seminarska 1) i seminarskoj sali 2 na PAK-u.
Vježbe će se održavati u stacionaru i/ili u poliklinici Klinike za neurologiju KBC Split na lokaciji Firule - odnosno na lokaciji Križine (vidjeti poseban raspored)

Prisustvovanje predavanjima, seminarima i vježbama je obavezno i uvjet je za polaganje ispita.

Napomena: Studenti su – prema priloženom rasporedu – dužni pripremiti određenu temu za seminarsku nastavu. Za savjete i preporučenu literaturu moraju se prethodno javiti voditelju teme seminara (vidi detaljne obavijesti o temama seminara, seminarskim skupinama te popis studenata zaduženih za pojedine teme).

U sklopu vježbi iz kliničke neurologije studenti će povremeno biti raspoređeni u dežurnu službu Klinike za neurologiju na određenoj lokaciji. Dežurstvo za studente počinje u 13,00 sati navedenog dana i traje do 18,00 sati.
Svaki je student dužan posjedovati Knjižicu kliničkih vještina, te savladati predviđena znanja za polaganje praktičnog dijela ispita.
Na kraju turnusa student polaže kolokvij znanja iz Knjižice što je uvjet za polaganje ispita.
 
Ispitni rokovi:
nakon završenog turnusaIspit se sastoji od pismenog dijela (test - 50 pitanja), te praktičnog i usmenog dijela.
 
Literatura:
Uz gradivo izneseno tijekom predavanja i seminara, studentima se u pripremi ispita savjetuje korištenje sljedeće literature (obvezna literatura):
Brinar i sur. Neurologija za medicinare. Medicinska naklada, Zagreb, 2009.
 

Ispiši stranicu