Medicinska biologija

Katedra za Medicinsku biologiju
 

1. Organizacija rada
 
Cilj nastave Katedre za medicinsku biologiju je pružiti studentu znanja o temeljnim postavkama suvremene biološke znanosti čija su dostignuća danas neophodna za dijagnostiku i terapiju bolesti u čovjeka te budućnost medicine. Zadaci nastave su postići kod studenata  razumijevanje osnovnih bioloških procesa, kritičko razmišljanje na temelju usvojenog znanja o suvremenoj biološkoj znanosti te usvajanje stručne terminologije potrebne za kontinuirano praćenje recentne biomedicinske literature. Predmet medicinska biologija podučava studente osnovama biologije stanice, molekularne biologije, razvojne biologije i genetike s posebnim naglaskom na biologiju čovjeka.  
 

2. Popis studija na kojima katedra drži nastavu:

3. Nastavnici

Sadašnji članovi Katedre:

Prof. dr. sc. Tatijana Zemunik, redoviti profesor- pročelnica Katedre
tel. 557-888, e-mail: tatijana.zemunik@mefst.hr

Izv. prof. dr. sc. Vesna Boraska Perica, izvanredni profesor- zamjenica pročelnice Katedre
tel. 557-873, e-mail: vesna.boraska@mefst.hr

Izv. prof. dr. sc. Maja Barbalić, izvanredni profesor, maja.barbalic@mefst.hr

Ivana Gunjača, dipl. ing. mol. bio., asistent, ivana.gunjaca@mefst.hr

Dean Kaličanin, mag. biol. i ekol. mora, asistent, dean.kalicanin@mefst.hr


4. Konzultacije sa studentima - prema dogovoru s članovima Katedre

5. OBAVIJEST ZA STUDENTE MEDICINE - IZRADA DIPLOMSKIH RADOVA

Katedra za medicinsku biologiju nudi sljedeće teme za izradu diplomskih radova:

Tema: "Utjecaj prehrane na hormonski status štitnjače"
Mentor: Prof. dr. sc. Tatijana Zemunik

Tema: "Status kalcitonina u pacijenata s Hashimotovim tiroiditisom"  
Mentor: Izv. prof. dr. sc. Vesna Boraska Perica

Svi zainteresirani studenti se mogu javiti prof. Zemunik na mail tatijana.zemunik@mefst.hr, i izv.prof. Boraski Perica na mail vesna.boraska@mefst.hr


6. OBAVIJEST ZA DEMONSTRATORE

Studenti koji se žele prijaviti za demonstraturu na Katedri za medicinsku biologiju trebaju poslati molbe na mail tzemunik@mefst.hr do 21.9.2018. U molbi treba navesti godinu studija, prosjek ocjena i postignutu ocjenu iz predmeta Medicinska biologija.

> Popis demonstratora 2018/19
 

7. ZNANOST
 

Ispiši stranicu