Dentalna implantologija

Dentalna implantologija relativno je nova disciplina koja se bavi nadomjestkom zuba dentalnim implantatima. Studenti se upoznaju s principima oseointegracije, kao i biološke osnove implantata, zatim s osobitostima periimplantatne mukoze. Uči se o Indikacijama za implantaciju, građi i dijelovima pojedinih sustava za implantaciju, protetskoj opskrbi, kao i perimplantitisima te održavanju implantata u saniranih pacijenata. Posebna je problematika postavljanje i opskrba implantata u estetskom području usne šupljine.

Nastava se temelji na predavanjima, nastavnim filmovima, seminarima i vježbama. Studenti se upoznavaju s eksperimentalnim modelima u istraživanju implantata, sa statičkom i dinamičkom histomorfometrijom. Student mora naučiti napraviti klinički pregled i radiološku obradu bolesnika te pripremu za usađivanje implantata : protetsko planiranje, izradba kirurške šablone. Studenti na vježbama na umjetnim mandibulama postavljaju replike implantata te simuliraju 3D implantiranje u računalnim programima na CBCT snimkama.
Prikazati pojedine  kliničke slučajeve s uspješnom i neuspješnom implantoprotetskom rehabilitacijom. Upoznati studente sa svim lokalnim i općim kontraindikacijama za opisanu rehabilitaciju te mogućim intraoperacijskim i postoperacijskim komplikacijama za lifting maksialrnig sinusa, koštani inlay i onlay.


Ispiši stranicu