Anesteziologija i intenzivna medicina

Katedra za anesteziologiju i intenzivnu medicinu

Pročelnik Katedre
Prim. doc. dr. sc. Mladen Carev (mladen.carev1@gmail.com)


Zamjenik Pročelnika Katedre: prim. prof. dr. sc. Nenad Karanović (nkaranov@yahoo.com)
Tajnik Katedre: dr. sc. Željko Ninčević (zeljko.nincevic@gmail.com)

Koordinator Katedre za Dentalnu medicinu: Prim. doc. dr. sc. Marko Jukić (marko.jukic@st.t-com.hr)
Koordinator Katedre za OZS: doc. dr. sc. Mihajlo Lojpur (mihajlo.lojpur@gmail.com)


OSNOVNI PODACI
            Kolegij Anesteziologija i intenzivno liječenje je obvezni kolegij na petoj godini Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina i sastoji se od 15 sati predavanja, 60 sati vježbi, te 20 sati seminara - ukupno 95 sati (5 ECTS).
            Kolegij se izvodi u prostorijama Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Kliničkog bolničkog centra Split (lokaliteti Firule i Križine), te u Kabinetu za kliničke vještine (Podrumske prostorije Patološko-anatomskog kompleksa KBC Split).
            Cilj kolegija je usvajanje osnovnih znanja i vještina i iz područja anesteziologije, reanimatologije,  intenzivne medicine, te liječenja boli.
            Sadržaj kolegija po granama je slijedeći:
  • Anesteziologija: Anesteziologija kao specijalnost. Povijesni pregled anesteziologije. Opća anestezija. Inhalacijski i intravenski anestetici, mišićni relaksansi. Lokalni anestetici. Prijeoperacijska priprema bolesnika i procjena operacijskog rizika. Regionalna i lokalna anestezija. Monitoring.
  • Reanimatologija: Postupci osnovnog i uznapredovalog održavanja života. Pristup politraumatiziranom bolesniku u vanbolničkoj i bolničkoj hitnoj medicinskoj službi.
  • Intenzivno liječenje: Komatozna stanja. Šok. Anafilaksija. Zatajenje disanja. Respiracijska potpora. Plućna embolija. Akutni koronarni sindrom. Monitoring. Liječenje kisikom. Hemodinamika. Hitna stanja uzrokovana čimbenicima okoliša. Infuzijska terapija i pristupi venama. Akutna otrovanja
  • Liječenje boli: Akutna bol – prevencija i liječenje. Kronična bol – prevencija i liječenje.

Nastavnici


Popis studija na kojima katedra drži nastavu:

AKADEMSKA GODINA 2018-19

 

MEDICINA

DENTALNA MEDICINA

MEDICINA NA ENGLESKOM JEZIKU

OZS


OBAVIJESTI ZA STUDENTE


Korisni dokumenti i linkovi:
SMJERNICE ZA REANIMACIJU 2015_HRVATSKI


Najnovije smjernice za reanimaciju ERC_listopad 2015_SAŽETAK_ENG.pdf
Guidelines_for_local_anaesthetics_systemic_toxicity_management.pdf

 

Ispiši stranicu